de gb cz Wybór czcionki standardowej Wybór czcionki średniej Wybór czcionki dużej    Wybór kontrastowej czcionki standardowej Wybór kontrastowej czcionki średniej Wybór kontrastowej czcionki dużej     Mapa strony internetowej PNGS

Góry Stołowe - kraina zrodzona z morza

_   Ochrona przyrody w PNGS

logo Aeris Futuro logo Yves RocherWiosną 2017 roku w ramach programu CZAS NA LAS prowadzonego przez Fundację Aeris Futuro oraz dzięki fundatorowi projektu – Fundacją Yves Rocher z Francji posadzono na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych 14 970 sadzonek drzew. Dzięki tej akcji, odnowiono kolejne powierzchnie drzewostanów gatunkami zgodnymi z siedliskiem, przyczyniając się do renaturalizacji ekosystemów.

Przebudowa drzewostanów

miesiącznica trwała W lasach Gór Stołowych zainicjowany został proces przebudowy sztucznie posadzonych tu przed stu laty świerczyn, na las zbliżony składem drzewostanu do naturalnego. W wyniku podjętych działań usunięto z lasu część świerków i daglezję zieloną gatunek egzotyczny (jako gatunek amerykański jest w Parku Narodowym niepożądany), odsłaniając dorosłe i młode buki, jawory, jesiony które powinny rosnąć na tym siedlisku *).

W miejscach gdzie nie było pożądanych drzew podsadzono je sztucznie i w ramach restytucji wprowadzono jodłę.

W czynnej ochronie ekosystemów *) leśnych realizowane są obecnie dwa podstawowe kierunki działań: przedłużenie trwałości sztucznych monokultur świerkowych w celu zapewnienia czasu potrzebnego do ich przebudowania oraz kierowanie procesami przyrodniczymi w celu przebudowy zniekształconych ekosystemów na zbiorowiska potencjalnie zbliżone do naturalnych.

Przebudowa zniekształconych ekosystemów leśnych w polega na przywracaniu stanu dynamicznej równowagi (homeostazy) pomiędzy siedliskiem a biocenozą *). Osiąga się ją poprzez promowanie w danej fitocenozie *) pożądanych gatunków drzewiastych kosztem gatunków niepożądanych. W Parku Narodowym Gór Stołowych należy przebudować około 3000 ha.

Praktycznie aby osiągnąć zamierzony efekt przebudowy przyjęto dwa równolegle ralizowane kierunki działań:

Kierunek pierwszy - inicjowanie i promowanie wszelkich procesów związanych z pojawianiem się naturalnych odnowienień jodły, buka, jawora i pozostałych pożądanych gatunków. Ochrona pojawiających się młodych drzewek aby nie były uszkadzane przez jelenie i sarny.

Kierunek drugi - na obszarach gdzie odnowienie naturalne nie występuje ( brak drzew gatunków pożądanych mogących wysiać nasiona), sztuczne inicjowanie przebudowy przez sadzenie jodły, buka, jawora i innych. Ochrona posadzonych sadzonek przed zwierzyną.

buczyna Obszar Parku Narodowego Gór Stołowych w układzie piętrowym szaty roślinnej Sudetów w całości położony jest w piętrze regla dolnego. W lasach wyróżniono kilkanaście potencjalnie naturalnych zbiorowisk leśnych, najważniejsze z nich to kwaśna buczyna sudecka; porasta ona głównie płaskie lekko nachylone wierzchowiny i łagodne stoki, na ubogich glebach bielicowych i brunatnych kwaśnych a w wariancie wilgotnym w miejscach niewielkich wysięków wodnych. Drzewostany tego zbiorowiska tworzy głównie buk z udziałem jawora, świerka i jodły. Runo najczęściej ma postać ubogą z dużym udziałem trzcinnika, rzadziej borówki czernicy. Najlepiej zachowane fragmenty kwaśnej buczyny spotkać można jedynie w formie rozproszonych płatów na stromych, południowych stokach oraz jako uboższe enklawy na obszarach zajmowanych przez żyzną buczynę sudecką.

Żyzna buczyna sudecka - docelowo zbiorowisko powinno być częste. Zachowało się jednak tylko na kilku procentach powierzchni Parku. buczyna w Górach Stołowych Zdegradowana żyzna buczyna sudecka preferuje głębokie gleby brunatne. Drzewostan tworzy buk ale z dużym udziałem jodły oraz domieszkowo z jaworem, wiązem, lipą, dębem, grabem i klonem. Bogate runo, tworzą głównie gatunki rosnące kępowo. Kwitnąc wiosną, przed pełnym rozwojem liści drzew, tworzą jednobarwne kobierce: czosnek niedzwiedzi - biały, żywiec dziewięciolistkowy - żółty, czy szczyr trwały - zielony, poza tym w runie można znaleźć: żywiec cebulkowy, zawilec gajowy, śnieżycę wiosenną, kokorycz pustą. Żyzna buczyna zachowała się głównie w zlewisku Dańczówki, Cermnicy, w dolinie Pośny i Koziego Potoku, w okolicach Ostrej Góry oraz na stokach powyżej Wambierzyc.

Jaworzyna górska jest to jedno z najbardziej wartościowych zbiorowisk leśnych Gór Stołowych. Występuje w głębokich wilgotnych jarach, na stosunkowo żyznych glebach. W drzewostanie bezwzględnie dominuje jawor, czasami z niewielką domieszką wiązu i buka. W runie dominuje bardzo charakterystyczna roślina, miesiącznica trwała. Kwitnie ona wiosną na fioletowo-purpurowo i pachnie tak intensywnie, że cały las przypomina zapachem ogród kwiatowy. Jaworzyna na terenie Parku, chociaż na niewielkich fragmentach, jest dość dobrze zachowana. Można zobaczyć ją w górnym biegu Pośny, Koziego Potoku i Tyrnklawy.

Zbiorowisko boru świerkowego powinno zajmować niewielkie powierzchnie rozrzucone na terenie Parku. Naturalne dolnoreglowe bory świerkowe rozwijają się, prawie wyłącznie, na płaskich wierzchowinach lub wypłaszczonych, wilgotnych obniżeniach, na szkieletowych, kwaśnych i ubogich glebach. Głównym gatunkiem drzewostanu jest świerk z niewielką domieszką jodły, jaworu i buka. Obecnie, w wyniku ingerencji człowieka, zniekształcone świerczyny zajmują większość powierzchni Gór Stołowych. bór naskalny

Bardzo ciekawym zbiorowiskiem są naskalne bory sosnowe. Zajmują one szczytowe, eksponowane partie piaskowcowych wychodni skalnych: Narożnik, Kopa Śmierci, Piekło, Półka, Białe Ściany oraz bastiony skalne najwyższych wzniesień: Szczeliniec Wielki i Mały, Skalniak. Rosną na skalistych inicjalnych glebach. Zbiorowisko obejmuje fitocenozy w których drzewostan tworzy sosna pospolita - ekotyp naskalny ( sosna wdziarowa), liczne brzozy (trzy gatunki), lokalnie także sosna kosodrzewina.


Siedlisk - zespół czynników abiotycznych (klimatyczno-glebowych), które panują w określonym miejscu, działajacych na rozwój poszczególnych organizmów, ich populację lub całą biocenozę.

Biocenoza (gr. bios - życie i koinos - wspólny) - naturalny zespół populacji organizmów żywych danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi, tworząc całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi). Biocenoza wraz ze środowiskiem fizycznym to ekosystem.

Fitocenoza - zespół organizmów roślinnych wchodzących w skład danej biocenozy.

Ekosystem - jest to funkcjonalna całość, w której zachodzi wymiana materii między biocenozą i biotopem.

Park Narodowy Gór Stołowych
ul. Słoneczna 31   
57-350 Kudowa Zdrój
tel. +48 74/ 8661-436, +48 74/ 8662-097
fax. +48 74/ 8654-918
pngs@pngs.com.pl

Copyright by Park Narodowy Gór Stołowych