de gb cz Wybór czcionki standardowej Wybór czcionki średniej Wybór czcionki dużej    Wybór kontrastowej czcionki standardowej Wybór kontrastowej czcionki średniej Wybór kontrastowej czcionki dużej     Mapa strony internetowej PNGS

Góry Stołowe - kraina zrodzona z morza

_   Praktyki w PNGS

Praktyki zawodowe w Parku Narodowym Gór Stołowych z siedzibą w Kudowie Zdroju


Uczestniczymy w rządowym programie praktyk studenckich. Oferty o wolnych miejscach publikowane są na stronie www.oferty.praca.gov.pl

Zapraszamy uczelnie i studentów do zapoznania się z naszą ofertą. Każde ogłoszenie zawiera dane kontaktowe dla zainteresowanych.
Szczegółowe informacje o programie praktyk w Parku Narodowym Gór Stołowych można uzyskać pod numerem telefonu 74 8654 927 oraz adresem mailowym praktyki@pngs.com.pl

Materiały informacyjne oraz dokumenty wzorcowe przydatne przy organizacji praktyki studenckiej w administracji rządowej w 2015 r. są dostępne na stronie:
http://bip.kprm.gov.pl/kpr/praktyki-studenckie-w-a/3062,Praktyki-studenckie-w-administracji-rzadowej.html

Informujemy, że limit wolnych miejsc na praktyki w PN Gór Stołowych w 2015 roku został wyczerpany!


Wskazówki dla chętnych do odbycia praktyk w Parku Narodowym Gór Stołowych

Uczniowie oraz studenci zainteresowani odbyciem praktyki zawodowej w PNGS zobowiązani są do wypełnienia wniosku pn: „PRAKTYKA ZAWODOWA – formularz zgłoszeniowy” zgodnie z zawartymi w nim wytycznymi (plik do pobrania na dole strony).

Zasady składania i rozpatrywania wniosku:

 1. Wniosek w części A wypełnia uczeń/student, część B – wypełnia szkoła/uczelnia kierująca ucznia/studenta na praktykę, część C – wypełnia Park Narodowy Gór Stołowych.
 2. Wnioski niekompletnie, niewłaściwie wypełnione nie będą rozpatrywane.
 3. Wniosek należy przesłać na adres Parku w formie papierowej: Park Narodowy Gór Stołowych; ul. Słoneczna 31; 57-350 Kudowa-Zdrój lub pocztą elektroniczną na adres: pngs@pngs.com.pl
 4. Wnioski należy składać co najmniej z dwumiesięcznym wyprzedzeniem.
 5. Park Narodowy Gór Stołowych zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszeń i wybór najkorzystniejszych dla Parku (pierwszeństwo przy kwalifikowaniu kandydatów na praktyki zawodowe mają studenci/uczniowie następujących kierunków: biologia, ochrona środowiska, geologia, geografia, leśnictwo, turystyka i rekreacja).
 6. Park Narodowy Gór Stołowych przyjmuje na praktyki zawodowe uczniów/studentów, jeżeli praktyki te znajdują się w programie szkoły/studiów, a parki narodowe są właściwymi instytucjami do ich odbycia.

Dodatkowe ustalenia:

 1. W czasie trwania praktyk uczeń/student jest zobligowany do:
  a) zapoznania się z przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz o ochronie tajemnicy służbowej i państwowej;
  b) zapoznania się oraz przestrzegania regulaminu pracy Parku Narodowego Gór Stołowych;
  c) zapoznania się ze strukturą organizacyjną Parku Narodowego Gór Stołowych;
 2. Czas odbywania praktyk: od 5 do 20 dni roboczych, w terminach od 1 kwietnia do 30 września każdego roku. Park gwarantuje właściwy przebieg praktyk przy równoczesnym pobycie 2 osób.
 3. Czas pracy praktykanta nie może przekraczać 8 godz. na dobę i 40 godz. w pięciodniowym tygodniu pracy.
 4. Park Narodowy Gór Stołowych nie zapewnia praktykantom wyżywienia oraz zakwaterowania, a także nie zwraca kosztów dojazdu na praktyki.
 5. Za praktyki nie przysługuje żadna gratyfikacja finansowa.
 6. Uczeń/student powinien wykazać się znajomością przepisów prawnych z zakresu ochrony przyrody i środowiska.
 7. Przed rozpoczęciem praktyk szkoła/uczelnia kierująca ucznia/studenta na praktykę przesyła do Parku Narodowego Gór Stołowych z siedzibą w Kudowie-Zdroju projekt umowy/porozumienia na odbycie praktyki.

Zakres zadań i obowiązków przewidzianych dla uczniów/studentów odbywających praktykę w Parku Narodowym Gór Stołowych z siedzibą w Kudowie-Zdroju będzie ustalany każdorazowo indywidualnie dla ucznia/studenta w umowie/porozumieniu pomiędzy PNGS z siedzibą w Kudowie-Zdroju a szkołą/uczelnią kierującą ucznia/studenta na praktykę.

PRAKTYKA ZAWODOWA – formularz zgłoszeniowy (doc.)

 

Park Narodowy Gór Stołowych
ul. Słoneczna 31   
57-350 Kudowa Zdrój
tel. +48 74/ 8661-436, +48 74/ 8662-097
fax. +48 74/ 8654-918
pngs@pngs.com.pl

Copyright by Park Narodowy Gór Stołowych