de gb cz Wybór czcionki standardowej Wybór czcionki średniej Wybór czcionki dużej    Wybór kontrastowej czcionki standardowej Wybór kontrastowej czcionki średniej Wybór kontrastowej czcionki dużej     Mapa strony internetowej PNGS

Góry Stołowe - kraina zrodzona z morza

_  Plan Ochrony PNGS

Szczeliniec WielkiPark Narodowy Gór Stołowych nie posiada obecnie aktualnego planu ochrony. Poprzedni plan ochrony, opracowany w roku 1998, został unieważniony zapisami ustawy o ochronie przyrody z 2004 r. Wiele zapisów poprzedniego planu, zaktualizowanych i dostosowanych do obecnej sytuacji ekosystemów Parku, realizowanych jest nadal i maja one swoje odzwierciedlenie w zadaniach ochronnych dla PNGS co roku zatwierdzanych przez Ministra Środowiska. Jednak zadania ochronne, nie zawsze pozwalają na elastyczność i dostosowanie działań do nagłych zmian w przyrodzie. Może to powodować zbyt późną reakcję i brak możliwości zastosowania odpowiednich zabiegów ochronnych. Plan ochrony, obowiązujący przez 20 lat, pozwala na ewentualną rezygnację z zabiegów mniej pilnych, których nie wykonanie nie będzie miało negatywnych skutków dla przyrody Parku, na rzecz prac koniecznych do wykonania z powodu nagle zaistniałych okoliczności.

Prace konieczne do stworzenia projektu planu ochrony Parku i informacje, które powinny być w nim zawarte określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 roku w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody.

Teren PNGS pokrywa się jednocześnie z dwoma obszarami Natura 2000: SOO Góry Stołowe (PLH020004) i OSO Góry Stołowe (PLB020006). Jeśli plan ochrony dla parku narodowego zawiera zapisy art. 29 ustawy o ochronie przyrody, to taki plan ochrony staje się planem ochrony obszaru Natura 2000. Przy sporządzaniu planu ochrony PNGS będą brane pod uwagę zapisy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000.

Park Narodowy Gór Stołowych dzięki wsparciu finansowemu NFOŚiGW oraz WFOŚiGW, w latach 2008 - 2009 przygotował dużą część materiałów dotyczących głównie ekosystemów leśnych (92% powierzchni Parku), które będą pomocne przy sporządzaniu projektu planu ochrony.

Gotowy projekt planu, zgodnie z Rozporządzeniem z 2005 r. zawierał będzie m.in. operaty ochrony poszczególnych elementów przyrody ożywionej i nieożywionej, zadania do realizacji w najbliższym 20-leciu, wskazania do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wszelkie potrzebne mapy wynikowe. Projekt planu zostanie poddany konsultacjom społecznym zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a następnie zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Ministrowi Środowiska.

Na przygotowanie gotowego projektu planu ochrony, PNGS otrzymał dotację z NFOŚiGW. Projekt planu będzie przygotowywany w latach 2011 - 2012. Zakończenie prac nad tym projektem zaplanowano na IV kwartał roku 2012. Na wykonawcę projektu planu ochrony PNGS wybrano w drodze przetargu nieograniczonego Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy z Warszawy. Projekt planu będzie przygotowywany w ścisłej współpracy z pracownikami Parku oraz przyrodnikami i naukowcami prowadzącymi badania w Górach Stołowych. Podczas sporządzania projektu planu rozważane będą uwagi i opinie mieszkańców regionu, wszelkich, prowadzących swą działalność w naszym rejonie organizacji oraz miejscowych władz samorządowych.

Zadanie pn.: "Sporządzenie projektu Planu Ochrony Parku Narodowego Gór Stołowych" o wartości 535 050,00 PLN zostało w 100% dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt Planu Ochrony PNGS do konsultacji społecznych (wersja: marzec 2013)

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Planu Ochrony PNGS

Projekt Planu Ochrony PNGS po konsultacjach społecznych (wersja: maj 2013)

Załączniki kartograficzne do rozporządzenia Ministra Środowiska (pliki *.jpg - ok. 2 MB)

Park Narodowy Gór Stołowych
ul. Słoneczna 31   
57-350 Kudowa Zdrój
tel. +48 74/ 8661-436, +48 74/ 8662-097
fax. +48 74/ 8654-918
pngs@pngs.com.pl

Copyright by Park Narodowy Gór Stołowych