plgbde standardní písmo písmo zvětšíte největší písmo    Kontrast standardní písmo Kontrast písmo zvětšíte Kontrast největší písmo

Góry Stołowe - kraina zrodzona z morza

_   Flóra

Na aktuální obraz flóry Parku Skalnica zwodniczaměly vliv nejenom rozdílné sídelní podmínky. Podobně jak v celých Sudetách byla zmodifikována mnohaletou činností člověka. Způsobila vylesnění, zvláště níže umístěných oblastí, změnu vodních poměrů a přestavbu přirozených porostů v hlavně smrkové v důsledku intenzivního lesního hospodářství. Lesy zaujímají 89 % jeho celkového povrchu. Jsou to především uměle vysázené smrčiny. Národní park se téměř celý rozkládá na dolním rostlinném patře, ale společenstva s účastí smrku a jedly jsou podobné k přirozeným dolnopatrovým borům. Smrkové porosty na pískovcích ve vrchovinaté části jsou ve špatném zdravotním stavu na na celé rozloze Parku, a jako monokultury jsou velmi náchylné na nežádoucí vlivy mnoha biotických a abiotických faktorů. Dolnopatrové listnaté lesy pocházející z přirozených obnov se uchovaly pouze v malých partiích v obtížně dostupných oblastích. Na bohatých stanovišťích jsou reprezentovány úrodnými sudetskými bučinami, na chudších bučinami "kyselými", a v hlubokých stinných údolích potoků javořiny s měsíčníkem vytrvalým. Nejslabší zástupce mají ve Stolových horách líhňové lessy. Pełnik europejskiCharakteristická flóra pro vysoká rašeliniště spolu s borovicí blatkou se vyskytuje v Parku hlavně na "Velkém Rašeliništi Batorovském" – druhým co do velikosti rašelinným ložiskem w Sudetách. Důležtou částí flóry Stolových hor jsou pionýrská skalní společenstva s početnými druhy mchů (více než 270 druhů v Parku), porostů ( 60 chráněných druhů) a játrovek. Mezi nimi jsou hlavně zajímavé fitocenózy na slínech s účastí výtrusných zásadových rostlin a lomikamenu trsnatého křehkého vyskytujícím se zde na jediným v Polsku stanovišti Různorodná travní společenstva zaujímají na území Národního parku Stolových hor povrch více než 300 ha. Ze všech luk se ve Stolových horách za částečně přirozená a nejméně zdegradovaná pole považují druhově bohaté bahnité louky s početnými populacemi některých chráněných rostlin. Zvláštní aspekt jim přidává v květnu upolín evropský - místně nazvaný "kladskou růží" a považovaný za symbol regionu Kladské Země. Mezi sečnými loukami a pastvinami se na mírně vlkých stanovištích se na málo úrodných půdách lze setkat se smilkou tuhou, a v místech suchych a naslunečněných s malými plochami xerotermické flóry. Celkem svět cévnatých rostlin Parku se skládá z kolem 650 druhů. Mezi nimi podléhá plné ochraně polsko práva 28 druhů, v tom 11 druhů ze seznamu ohrožených druhů v Polsku nebo se nacházející v Polské Červené knize rostlin, a 9 podléhá ochraně částečné. K tomu 16 jiných se zde vyskytujících cévnatých rostlin byly uznány za místně cenné tj. ohrožené vyhynutím nebo vzácné v Sudetách a na Dolním Slezsku.
Chcete vědět více?... Vyberte téma

Park Narodowy Gór Stołowych
ul. Słoneczna 31   
57-350 Kudowa Zdrój
tel. +48 74/ 8661-436, +48 74/ 8662-097
fax. +48 74/ 8654-918
pngs@pngs.com.pl

Copyright by Park Narodowy Gór Stołowych

logo UE, Euroregionu Glacensis i Programu Operacyjnego RP-CZ 2007-2013

Mikroprojekt "Wsparcie edukacji ekologicznej na Pograniczu Kłodzkim" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013