DA-371-1/2011       

                                                                       
Kudowa Zdrój, 09.12.2011 r.

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym
na:Dostawa sortów mundurowych dla pracowników Służby Parków Narodowych i odzieży ochronnej”

I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Park Narodowy Gór Stołowych
ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój
Tel./fax. (074)86-61-436/(074)86-62-097


II. Osoby upoważnione do kontaktów:
Samodzielny referent administracyjny – mgr Renata Sznajder (074)86-61-436, (74)86-54-911
W dniach urzędowania w godz. 8.00-14.00


III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sortów mundurowych dla pracowników Służby Parków Narodowych wykonanych według wzorów określonych: Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej i wzorów umundurowania pracowników Służby Parków Narodowych, oraz oznak służbowych dla poszczególnych stanowisk Dz. U. Nr 89 z 20 maja 2005 r. poz. 754, oraz odzież ochronna BHP wykonana wg opisu wymienionego w specyfikacji.


IV. Nazwy i adresy wykonawców:
Przetarg wygrała firma:
PPHU Dantar
ul. Kasztelańska 1
56-300 Milicz
oferując najniższą cenę 91 954,80  zł brutto. Jedynym kryterium oceny ofert była cena, w związku z tym firma ta otrzymała w ocenie 100,00 pkt.

Zamawiający informuje, że nie odrzucił żadnej oferty i nie wykluczył z postępowania żadnego wykonawcy.
Umowa w sprawie powyższego zamówienia może być zawarta po upływie terminu zgodnego z ust. 1 art. 94 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143 i Nr 87, poz. 484).

 

Dyrektor Parku Narodowego
Gór Stołowych
mgr inż. Janusz Korybo