Kudowa Zdrój, 13.07.2011r.

DU 371-3/2011

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowa obiektów małej infrastruktury turystycznej w Park Narodowym Gór Stołowych".

 
Na podstawie art.92.ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (z późn. zmianami) zwanej dolej ustawą informujemy, że wybrana została oferta nr 1, złożona przez :

Przedsiębiorstwo Budowlane CAKO Sp. z o. o.
ul. Tadeusza Kościuszki 12,
57-320 Polanica- Zdrój

Cena oferty:
wartość netto:               1 199 312,15 zł
wartość brutto:              1 475 153,94 zł.Uzasadnienie wyboru:
Oferta w/w wykonawcy była jedyną ofertą złożoną w postępowaniu i spełnia kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Cena oferty nie przekroczyła maksymalnej kwoty jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 


Parku Narodowego Gór Stołowych

mgr inż. Janusz Korybo