ZD-371/02/2011                                                                                  Kudowa Zdrój, 10.08.2011 r.

 

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym
na:Sporządzenie projektu Planu Ochrony Parku Narodowego Gór Stołowych” – II przetarg

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Park Narodowy Gór Stołowych
ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój
Tel./fax. (074)86-61-436/(074)86-62-097

II. Osoby upoważnione do kontaktów:
Zastępca Dyrektora dr inż. Przemysław Zwaduch (074)86-61-436, (74)86-54-916
W dniach urzędowania w godz. 8.00-14.00

III. Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie dotyczy wykonania i dostarczenia przez Wykonawcę uzgodnionego i zaopiniowanego przez właściwe organy i instytucje projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie planu ochrony Parku Narodowego Gór Stołowych na lata 2013-2033 wraz z tymi opiniami i uzgodnieniami oraz określonymi operatami szczegółowymi. Plan Ochrony Parku Narodowego Gór Stołowych jednocześnie będzie Planem Ochrony dla pokrywających się z obszarem Parku części 2 obszarów Natura 2000: Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Góry Stołowe (PLH020004) oraz Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Góry Stołowe (PLB020006).

IV. Nazwy i adresy wykonawców:
Przetarg wygrała firma:

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Krucza 5/11D
00-548 Warszawa

oferując najniższą cenę 535 050,00 zł brutto. Jedynym kryterium oceny ofert była cena, w związku z tym firma ta otrzymała w ocenie 100,00 pkt.

 

Pozostałe firmy biorące udział w postępowaniu:

Klub Przyrodników
ul. 1 Maja 22
66-200 Świebodzin

            oferując cenę 836 400,00 zł brutto uzyskało w ocenie 63,97 pkt.

ANSEE Consulting Michał Jaśkiewicz
ul. Przemysłowa 21/1
52-333 Wrocław

            oferując cenę 2 658 800,00 zł brutto uzyskało w ocenie 20,12 pkt.

KRAMEKO Sp. z o.o.
ul. Mazowiecka 108
30-023 Kraków

            oferując cenę 571 950,00 zł brutto uzyskało w ocenie 93,55 pkt.

            Zamawiający informuje, że nie odrzucił żadnej oferty i nie wykluczył z postępowania żadnego wykonawcy.
            Umowa w sprawie powyższego zamówienia może być zawarta po upływie terminu zgodnego z ust. 1 art. 94 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143 i Nr 87, poz. 484).

 

 

Dyrektor Parku Narodowego
Gór Stołowych
mgr inż. Janusz Korybo