Kudowa Zdrój, 09.03.2011r.

Ogłoszenie
o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym
na:
prace związane z wykonywaniem czynnej ochrony w ekosystemach leśnych PNGS.

 
I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Park Narodowy Gór Stołowych
ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa - Zdrój

II. Osoby upoważnione do kontaktów:
Pracownicy Zespołu Ochrony Przyrody
W dniach urzędowania w godz. 8.00-15.00

III. Opis przedmiotu zamówienia

Całkowity zakres  prac obejmuje pozyskanie i zrywkę 11770 m3 drewna, przepracowanie 18550 roboczogodzin, korowanie drewna 350 m3, zabezpieczanie drewna pozostającego w ekosystemie do rozpadu 1800 m3, grodzenie upraw leśnych 6155 mb, remont kapitalny starych ogrodzeń 2326 mb, składanie gałęzi 7240 m3, transport materiałów – 136 godz.

IV. Nazwy i adresy wykonawców:
 
I część zamówienia O.O. Szczeliniec
- nie złożono żadnej oferty

II część zamówienia O.O. Czerwona Woda

Firma P.H.U. DREW-BUD Klaudiusz Kula
             Ratno Dolne 36, 57 -420 Radków
Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza  ze względu na kryterium ceny (100 pkt)

Pozostała firma biorąca udział w tym postępowaniu tj.:
            Usługi Prac Leśnych
            Pośrednictwo w Sprzedaży Drewna
            Zbigniew Bogdanik
            57-330 Szczytna, ul. Batorów 22
Firma otrzymała 81,54 pkt.

III część zamówienia O.O.Bukowina
- nie złożono żadnej oferty

 

Umieszczono na tablicy ogłoszeń w  dniu 09.03.2011 r.


Dyrektor
Parku Narodowego Gór Stołowych
mgr inż. Janusz Korybo