Kudowa Zdrój 30.04.2012.                                                               Tablica ogłoszeń / strona www

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

Dotyczy: POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na:

Budowa obiektów małej infrastruktury turystycznej w Parku Narodowym Gór Stołowych.

1.  Zamawiający  Park Narodowy Gór Stołowych  Adres: ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawa Zamówień Publicznych zwanego dalej ustawą zawiadamia że jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1 złożona przez :
Przedsiębiorstwo Budowlane „CAKO” Sp. z o.o. ul. T. Kościuszki 12 57-320 Polanica Zdrój.
Uzasadnienie wyboru: W jedynym kryterium – cena –oferta ww wykonawcy otrzymała 100 punktów. Oferta została wybrana ze względu na najniższą cenę.
Jednocześnie informujemy, że nie wpłynęło więcej ofert.

                                                                                          

Dyrektor
Parku Narodowego Gór Stołowych
mgr inż. Janusz Korybo