Kudowa Zdrój, 29.04.2011r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym
              na: „prace związane z wykonywaniem czynnej ochrony w ekosystemach leśnych O.O. Bukowina”.

 
I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Park Narodowy Gór Stołowych
ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa - Zdrój

II. Osoby upoważnione do kontaktów:
Pracownicy Zespołu Ochrony Przyrody
W dniach urzędowania w godz. 8.00-15.00

III. Opis przedmiotu zamówienia

Pozyskanie drewna: 2213 m3
Zrywka:  2213 m3
Roboczogodzin: 3766 rg
Składanie gałęzi: 2840 m3
Korowanie drewna: 100 m3
Zabezpieczanie drewna pozost. w ekosyst.: 800 m3
Grodzenie upraw leśnych: 335 mb
Remont kapitalny ogrodzeń: 580 mb
Transport materiałów leśnych – 30 godz.

IV. Nazwy i adresy wykonawców:
 
               „JODŁA”
Zrywka drewna-pilarstwo
Usługi transportowe
Kupno- sprzedaż drewna
Jan Baron
Jeleniów 14 57-343 Lewin Kłodzki
Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza  ze względu na kryterium ceny (100 pkt)

 

Pozostała firma biorąca udział w tym postępowaniu tj.:
               Usługi Leśne
                Borak Krzysztof
               Ul. Batorów 20,  57-330 Szczytna

            Została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1, pkt. 2 i 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w związku z zastosowaniem stawki VAT od towarów i usług niezgodnego z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

Umieszczono na tablicy ogłoszeń w  dniu 29.04.2011 r.

 


Parku Narodowego Gór Stołowych

mgr inż. Janusz Korybo