Kudowa Zdrój, dn. 06.06.2011 r.

ZNC-371/06/2011

 

 

OGŁOSZENIE
O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ:
Opracowanie projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000
SOO i OSO Góry Stołowe w ramach projektu POIiŚ.05.03.00-00.186/09
„Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 w Polsce”,

 

Park Narodowy Gór Stołowych zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia pn.: Opracowanie projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 SOO i OSO Góry Stołowe w ramach projektu POIiŚ.05.03.00-00.186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 w Polsce”, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 z późn. zm.) zostało unieważnione w dniu 06.06.2011 r., ze względu na to, że cena złożonej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

                                                                                  Dyrektor
Parku Narodowego Gór Stołowych

mgr inż. Janusz Korybo

Zamówienie prowadzone jest w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V