Kudowa Zdrój, 31.05.2011 r.


ZNC-371/06/2011

 

Park Narodowy Gór Stołowych
ul. Słoneczna, 57-350 Kudowa Zdrój
tel. + 48 74 8661 436, + 48 74 8662 097
fax. + 48 74 8654 918
NIP:  883-10-14-210
REGON:  890223819-00011

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie przedsięwzięcia: „Opracowanie projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 SOO i OSO Góry Stołowe w ramach projektu POIiŚ.05.03.00-00.186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 w Polsce”.

Informacja
o zmianie terminu składania ofert

Zamawiający informuje, że w dniach 25.05.2011 r. oraz 26.05.2011 r. wpłynęły pisma z pytaniami dotyczącymi zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączonej do SIWZ umowy. Odnosząc się do zadanych pytań, dokonano drobnej korekty w projekcie umowy i sprostowano zapis w opisie przedmiotu zamówienia. Zmiany dotyczyły informacji o ewentualnych karach umownych oraz o prawach autorskich do gotowego dzieła. Wszelkie informacje na temat zadanych pytań, udzielonych odpowiedzi oraz dokonanych drobnych korektach Zamawiający zamieścił w dniu 30.05.2011 r. na swojej stronie internetowej.

Zgodnie z art. 12a ust. 1 oraz art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach do dnia 06.06.2011 r. do godz. 10:00.

W związku z powyższym nowy termin otwarcia ofert to 06.06.2011 r. godz. 10:30

Treść pozostałych postanowień w Ogłoszeniu o przetargu i w SIWZ nie ulega zmianie.