Identyfikator: DU371-2-2013                                    

Kudowa Zdrój  03.09.2013.
                                  
                                                                                                                      tablica ogłoszeń oraz
www.pngs.com.pl

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
Dotyczy: POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na:
Remont urządzeń turystycznych przy szlakach”         

        
1.Zamawiający  Park Narodowy Gór Stołowych  Adres: ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych zwany dalej ustawą zawiadamia że jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 2 złożona przez :  EKOMA HANDEL USŁUGI  MARCIN SZNAJDER Karłów 6a 57-350 Kudowa Zdrój.   

     
Uzasadnienie wyboru: W jedynym kryterium – cena – oferta ww. wykonawcy otrzymała 100 punktów. Oferta została wybrana ze względu na najniższą cenę.
Ponadto zamawiający przedstawia pozostałe oferty i przyznaną punktację.


L.p.

Nazwa firmy

Numer oferty

Ilość punktów w kryterium cena

1.

PROJEKT STUDIO
PAULINA SZCZEPANEK
UL. KS. BOLKA ŚW. 24A/12
58-100 ŚWIDNICA

1

77,27

2

EKOMA HANDEL USŁUGI
MARCIN SZNAJDER
Karłów 6a
57-350 Kudowa Zdrój

2

100

3

P. H.U. "DREW-BUD" KLAUDIUSZ KULA
Ratno Dolne 36
57-420 RADKÓW

3

83,34

                                                                                  Kierownik Zamawiającego
                                                                     Dyrektor PNGS

mgr inż. Janusz Korybo