Kudowa-Zdrój: DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH - BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ (Pb 95), OLEJU NAPĘDOWEGO (ON) ORAZ SKROPLONY GAZ ROPOPOCHODNY (LPG) w okresie od 15.04.2011r. do 31.12.2011r
Numer ogłoszenia: 56502 - 2011; data zamieszczenia: 28.03.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 52526 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Park Narodowy Gór Stołowych, ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa-Zdrój, woj. dolnośląskie, tel. 074 8661436, faks 074 8662097.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH - BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ (Pb 95), OLEJU NAPĘDOWEGO (ON) ORAZ SKROPLONY GAZ ROPOPOCHODNY (LPG) w okresie od 15.04.2011r. do 31.12.2011r.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: sukcesywna dostawa paliw płynnych poprzez tankowanie pojazdów służbowych będących w dyspozycji Zamawiającego z zapewnieniem bezgotówkowego rozliczenia transakcji, benzyna bezołowiowa Pb 95 , 5000 L. ( ilość szacunkowa), olej napędowy ON (letni, zimowy) 10000 L.( ilość szacunkowa ),skroplony gaz ropopochodny LPG 1200 L. ( ilość szacunkowa), karty paliwowe..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.10.00.00-0, 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8, 09.13.30.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.03.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 65000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ