Kudowa Zdrój 2011-08-05

DR-371/1/2011

 

                                   

                            
                                
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont pokrycia dachowego wymiana pokrycia z blachy trapezowej na blachę powlekaną dachówkopodobną, w budynku mieszkalnym PNGS położonym w Karłów nr 13. gm.Radków.”

 

     ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 Na podstawie art.92.ust.1 pkt.1  ustawy  z dnia 29-01-2004r.-Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 25-06-2010r.Nr.113,poz.759 ) zwanej dalej ustawą informujemy wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym  postępowaniu,
iż:
I. za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 2 złożona przez:

Nazwa: WASAMA Spółka Jawna, Roboty ogólnobudowlane, sanitarne  i elektryczne
adres: ul. Nabrzeżna 10,57-540 Lądek Zdrój
Cena oferty: wartość netto  : 57 095,21 zł.
                         wartość brutto : 61 662,83 zł.

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego  w specyfikacji istotnych  warunków zamówienia ,tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach nie podlegających odrzuceniu –
61 662,83 zł brutto

II. w niniejszym postępowaniu o udzielenie  zamówienia publicznego  oferty zostały złożone  przez następujących wykonawców :
Oferta nr 1.złożona przez firmę Zakład Remontowo –Budowlany  Marian Osiadacz
adres: ul. Wierzbowa 7,57-300 Kłodzko

Oferta nr.2 WASAMA Spółka Jawna, Roboty ogólnobudowlane, sanitarne  i elektryczne
adres: ul. Nabrzeżna 10,57-540 Lądek Zdrój
Oferta nr 3.Firma Handlowo Usługowa „Szarek s.c.
 Maria i Jan Szarek ,
adres: ul. Okrzei 23, 57 -350 Kudowa Zdrój
Za oferty ważne (złożone przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu  oraz nie odrzucone przez zamawiającego ) uznano oferty nr 1.2.3.

Streszczenie oceny i porównanie rozpatrywanej oferty:

 

L. p.

Numer
oferty

 

Liczba punktów w kryterium 100% cena ofertowa

 

    Razem

 

  1

 
1

     
78,54

 

   78,54

 

  2

 

   2

 
100

 

   100

 

  3

 

   3

   
82,51

 

   82,51

Zgodnie z art.94 ust.1 pkt 7 ustawy –Prawo zamówień publicznych ,
w przypadku nie złożenia odwołania, PNGS zawrze umowę w sprawie zamówień publicznych w terminie 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Sporządził: Irena Bogdan-Czmer

 

Dyrektor Parku

Narodowego Gór Stołowych

mgr inż. Janusz Korybo