Kudowa Zdrój.  27.03.2013.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
Dotyczy: POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na:
Prace związane z wykonywaniem czynnej ochrony w ekosystemach leśnych                                                                 Obwodu Ochronnego Bukowina w 2013 roku”                  
Zamawiający  Park Narodowy Gór Stołowych  Adres: ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych zwany dalej ustawą zawiadamia że jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 4 złożona przez :  "Jodła" Zrywka drewna - Pilarstwo, Usługi Transportowe, Kupno – Sprzedaż Drewna Jan           Baron. Jeleniów 14, 57-343 Lewin Kłodzki
Uzasadnienie wyboru: W jedynym kryterium – cena –oferta ww wykonawcy otrzymała 100 punktów. Oferta została wybrana ze względu na najniższą cenę.
Ponadto zamawiający przedstawia pozostałe oferty i przyznaną punktację.

Nr oferty

Nazwa wykonawcy i adres

Ilość punktów w kryterium cena

1

"DREW – MAX" Marek Martuszewski
57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. Lasówka 62/2

96,85

2

Alina Andruszko :Usługi Leśne" Mikołajów 18b  57-215 Srebrna Góra

98,11

3

Zakład Usług Leśnych Dawid Chaciński  Chwalisław 123.  57-250 Złoty Stok

93,21

4

"Jodła" Zrywka drewna - Pilarstwo, Usługi Transportowe, Kupno – Sprzedaż Drewna Jan Baron. Jeleniów 14, 57-343 Lewin Kłodzki

100

                                                                                  Kierownik Zamawiającego

DYREKTOR
 Parku Narodowego Gór Stołowych.
mgr inż. Janusz Korybo