Kudowa Zdrój, 23.03.2011r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym
              na: prace z zakresu hodowli, ochrony i pozyskania drewna w O.O. Szczeliniec i O.O. Bukowina.


 I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Park Narodowy Gór Stołowych
ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa - Zdrój

II. Osoby upoważnione do kontaktów:
Pracownicy Zespołu Ochrony Przyrody
W dniach urzędowania w godz. 8.00-15.00

III. Opis przedmiotu zamówienia

Całkowity zakres  prac obejmuje pozyskanie i zrywkę 20 m3 drewna przygodnego, przepracowanie 3791 roboczogodzin, składanie gałęzi  20 m3, transport materiałów  leśnych – 28 godz.

IV. Nazwy i adresy wykonawców:
 
               Usługi Leśne
                Jan Białek
               Gołaczów ½ 57-343 Lewin Kłodzki
Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza  ze względu na kryterium ceny (100 pkt)

Pozostała firma biorąca udział w tym postępowaniu tj.:
            Usługi Prac Leśnych
            Pośrednictwo w Sprzedaży Drewna
            Zbigniew Bogdanik
            57-330 Szczytna, ul. Batorów 22

Firma otrzymała 91,80 pkt.

Umieszczono na tablicy ogłoszeń w  dniu 23.03.2011 r.

Dyrektor Parku Narodowego
Gór Stołowych
mgr inż. Janusz Korybo