Kudowa Zdrój 23.07.2012.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

Dotyczy: POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na:

"Działalność wydawnicza PNGS w 2012r"1. Zamawiający Park Narodowy Gór Stołowych Adres: ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych zwany dalej ustawą zawiadamia że jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1 złożona przez: Wydawnictwo EPOGRAF ul. Ordona 3, 01-127 Warszawa


Uzasadnienie wyboru: Łącznie w kryterium – cena i jakość –oferta ww wykonawcy otrzymała razem 100 punktów i jest najkorzystniejsza.

Ponadto zamawiający przedstawia przyznaną punktację.

Nr oferty Nazwa wykonawcy i adres Ilość punktów w kryterium cena Ilość punktów w kryterium jakość Łączna ilość punktów
1 Wydawnictwo EPOGRAF ul. Ordona 3, 01-127 Warszawa 60 40 100


Kierownik Zamawiającego

 

Dyrektor Parku Narodowego
Gór Stołowych
mgr inż. Janusz Korybo