Kudowa Zdrój 23.04.2012.                                                               Tablica ogłoszeń/strona www

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
Dotyczy: POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na:

Wynajem i obsługa toalet przenośnych w rejonie trasy turystycznej „Błędne Skały

  1. Zamawiający  Park Narodowy Gór Stołowych  Adres: ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych zwany dalej ustawą zawiadamia że jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1 złożona przez :

EKOMA HANDEL USŁUGI Marcin Sznajder Karłów 6A   57-350 Kudowa Zdrój.
Uzasadnienie wyboru: W jedynym kryterium – cena –oferta ww wykonawcy otrzymała 100 punktów. Oferta została wybrana ze względu na najniższą cenę.
Ponadto zamawiający przedstawia pozostałe oferty i przyznaną punktację.


Nr oferty

Nazwa wykonawcy i adres

Cena Brutto
w zł

Ilość punktów w kryterium cena

Łączna ilość punktów

1

EKOMA HANDEL USŁUGI Marcin Sznajder Karłów 6A
57-350 Kudowa Zdrój

55 350,00 zł

100

100

2

Konsorcjum  WC SERWIS ul. Szybowa 2 41-808 Zabrze

64 638,00 zł

85,7

85,7