Remont drogi obw Ochr Czerwona Woda

OBMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

1

 

Roboty przygotowawcze

1 d.1

KNR 2-01 0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek( 1.00 + 0,90)*1888,00= 3420,00

m2

 

 

 

 

3420.0

m2

3420.000

 

 

 

 

 

RAZEM

3420.000

2 d.1

KNR 2-01 0223-03 z.sz. 2.3.2. 9903

Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.IV o objęt.do 1.50 m3/m Podłoże mokre wymagające użycia materaców. Rów dł 860 mb

m3

 

 

 

 

97

m3

97.000

 

 

 

 

 

RAZEM

97.000

3 d.1

KNR 2-01 0307-02

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III)

m3

 

 

 

 

97

m3

97.000

 

 

 

 

 

RAZEM

97.000

4 d.1

KNR 2-31 0107-02

Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm- Analogia - uzupelninie kolein nawirzchni oraz wyboi tluczniem 4-31,5 mm

m3

 

 

 

 

10.00

m3

10.000

 

 

 

 

 

RAZEM

10.000

5 d.1

KNR 2-01 0218-03 z.sz. 2.3.11 9905

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.IV Bez ręcznego wyrównania powierzchni odkładu.

m3

 

 

 

 

7.92

m3

7.920

 

 

 

 

 

RAZEM

7.920

6 d.1

KNR 2-01 0301-03

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.IV)

m3

 

 

 

 

7.92

m3

7.920

 

 

 

 

 

RAZEM

7.920

7 d.1

KNR 2-11 0208-05

Budowle o obj. 10.01-200.0 m3 elementy betonowe: fundamenty, ławy, wypady, płyty denne itp.- wykonanie fundamentu pod scianki przyczółków z z betonu B-30(2.00*0,40*0,30)*2= 0,48

m3

 

 

 

 

0.480

m3

0.480

 

 

 

 

 

RAZEM

0.480

8 d.1

KNR 2-11 0208-05

Budowle o obj. 10.01-200.0 m3 elementy betonowe: fundamenty, ławy, wypady, płyty denne itp wykonanie betonowej pod rury przeopustów z betonu B-30 ( 2.00*0.40*1.80)*2

m3

 

 

 

 

2.880

m3

2.880

 

 

 

 

 

RAZEM

2.880

9 d.1

KNR 2-33 0601-01

Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 60 cm - analogia ułopżenie czesci przelotowej z rur Vipro ośr.50 cm

m

 

 

 

 

4

m

4.000

 

 

 

 

 

RAZEM

4.000

10 d.1

KNR 2-01 0503-02

Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych przy wys.nasypu powyżej 4 m - kat.gr.III-IV

m3

 

 

 

 

5.35

m3

5.350

 

 

 

 

 

RAZEM

5.350

11 d.1

KNR 2-11 0404-01

Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki o grubości 5 cm

m2

 

 

 

 

4.8

m2

4.800

 

 

 

 

 

RAZEM

4.800

12 d.1

KNR 2-11 0404-02

Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości

m2

 

 

 

 

4.8

m2

4.800

 

 

 

 

 

RAZEM

4.800

13 d.1

KNR 2-11 0208-05

Ułożenie warstwy betonu gr 10 cm z betonu B-20 pod bruk

m3

 

 

 

 

4.8

m3

4.800

 

 

 

 

 

RAZEM

4.800

14 d.1

KNR 2-11 0405-06

Zabezpieczenie wlotów i wylotów przepustów brukiem z kamienia łamanego gr. 20 cm 1.2 *2.00*2

m2

 

 

 

 

4.8

m2

4.800

 

 

 

 

 

RAZEM

4.800

15 d.1

KNR 2-11 0412-02

Spoinowanie bruku kamiennego o grubości 20 cm

m2

 

 

 

 

4.8

m2

4.800

 

 

 

 

 

RAZEM

4.800

16 d.1

KNR 2-11 0208-05

Budowle o obj. 10.01-200.0 m3 elementy betonowe: fundamenty, ławy, (0,70*0,20*4)

m3

 

 

 

 

0.56

m3

0.560

 

 

 

 

 

RAZEM

0.560

17 d.1

KNR 2-11 0415-03

Wykonanie ścian oporowych o grubości do 50 cm układanych na zaprawie cementowej z kamienia łamanego ( 2.00*0,40*1,80)*2

m3

 

 

 

 

2.88

m3

2.880

 

 

 

 

 

RAZEM

2.880

18 d.1

KNR 2-01 0507-01

Plantowanie skarp i dna rowów - kat.gr.I-II przy robotach wodno-melioracyjnych (` 860 x 0,40)* 2

m2

 

 

 

 

688

m2

688.000

 

 

 

 

 

RAZEM

688.000