Kudowa-Zdrój: Bieżący remont dróg leśnych wewnętrznych w Parku Narodowym Gór Stołowych
Numer ogłoszenia: 218365 - 2011; data zamieszczenia: 12.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Park Narodowy Gór Stołowych , ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa-Zdrój, woj. dolnośląskie, tel. 074 8661436, faks 074 8662097.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Park Narodowy Gór Stołowych.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżący remont dróg leśnych wewnętrznych w Parku Narodowym Gór Stołowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont dróg tłuczniowych leśnych wg zestawienia jak niżej: Cześć A: Obw.Ochr.Czerwona Woda Odz.75 -do 76 - usunięcie błota za pomocą spycharki na pow. 3420 m2,- czyszczenie rowów dł. 860 ,małą koparką z przewozem ziemi na druga stronę drogi, reczne profilowanie dna skarp rowu; -wykonanie przepustu drogowego z rury Vipro o śr.50 mm mb.8; - wyrównanie istniejącej podbudowy z tłuczniem kamiennym o frakcji 4-31 mm- 10 m3. Cześć B: Obw.Ochr.Czerowna Woda - Droga Praskausunięcie błota za pomocą spycharki na pow. 1795 m2,- czyszczenie rowów dł. 1045 mb małą koparką z przewozem ziemi na druga stronę drogi, ręczne profilowanie dna skarp rowu; mechaniczne karczowanie pni (śr.46-55 cm) szt. 17. Cześć C :Obw.Ochr.Szczeliniec Odz.16,35,37h,66 - usunięcie błota i utwardzenie tłuczniem z pow.107,25 m2, czyszczenie rowu z namułu gr. 30cm z wyprofilowaniem skarp rowu - mb 81,5; -usunięcie błota i utwardzenie tłuczniem z pow.30 m2; -usunięcie błota i utwardzenie tłuczniem z pow.8 m2;- czyszczenie rowu z namułu gr. 30cm z wyprofilowaniem skarp rowu - mb 66; Część D: Obw.Ochr.Bukowina Zielona Łąka- czyszczenie rowów dł. 2800 mb ,małą koparką z przewozem ziemi na druga stronę drogi, ręczne profilowanie dna skarp rowu; Część E: Obw.Ochr.Bukowina -droga Aleksandry: zasypanie dziury w drodze tłuczniem kamienny m2 90; Część F: Obw.Ochr.Czerowna woda Nulówka zasypanie dziury tłuczniem kamiennym mb- pow.25 m2; Część G: Obw.Ochr.Czerwona Woda- Lisia Przełęcz - odwodnienie parkingu..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 55.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawający nie przewiduje obowiązku wpłacania wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pngs.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Park Narodowy Gor Stołowych,57-350 Kudowa Zdroj,ul.Słoneczna 31,pok.nr.8.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.08.2011 godzina 09:00, miejsce: Park Narodowy Gor Stołowych,57-350 Kudowa Zdroj,ul.Słoneczna 31,sekretariat pok.nr.10.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Dyrektor

Parku Narodowego Gór Stołowych

mgr inż Janusz Korybo

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki 1 - 5 do SIWZ

Załącznik 6 do SIWZ

Załącznik 7a do SIWZ

Załącznik 7b do SIWZ

Załącznik 7c do SIWZ

Załącznik 7d do SIWZ

Załącznik 7e do SIWZ

Załącznik 7f do SIWZ

Załącznik 7g do SIWZ