Identyfikator:    ZP/DR.371.2.2013                                            

Kudowa Zdrój  23.10.2013.
                                  

Tablica Ogłoszeń oraz  na
stronie www.pngs.com.pl

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
Dotyczy: POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na:
REMONT DROGI  WEWNĘTRZNEJ PPOŻ NR 2 NA TERENIE PNGS             


1. Zamawiający  Park Narodowy Gór Stołowych  Adres: ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych zwany dalej ustawą zawiadamia że jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr  nr 2, wykonawcy Pracownia Projektowa „ARCO” ; 57-402  Nowa Ruda  .Oś. Woj. Polskiego 11/29 ,siedziba :57-402 Nowa Ruda ,ul. Kłodzka 11B         
Uzasadnienie wyboru: W jedynym kryterium – cena –oferta ww wykonawcy otrzymała 100 punktów. Oferta została wybrana ze względu na najniższą cenę.
Ponadto zamawiający przedstawia pozostałe oferty i przyznaną punktację.


Nr oferty

Nazwa oferenta

Ilość punktów

 1.

Skład Opałowy Obrót Metalami Żelaznymi Irena Biernacik ,ul. Fabryczna 12,
57-350 Kudowa Zdrój

 

96,31

  2.

Pracownia Projektowa „ARCO” ; 57-402  Nowa Ruda  .Oś. Woj. Polskiego 11/29 ,

 

100

3

P.H.U. ”KLAUDIA” Iwona Markisz   57-313 Stary Wielisław 133

83,39

 

Kierownik Zamawiającego

Dyrektor Parku  Narodowego Gór Stołowych
mgr inż.  Janusz Korybo