Kudowa Zdrój, dn. 28.07.2011 r.

ZNC-371/08/2011

 

OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA USŁUGĘ:
Opracowanie projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000
SOO i OSO Góry Stołowe w ramach projektu POIiŚ.05.03.00-00.186/09
„Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski”

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: Opracowanie projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 SOO i OSO Góry Stołowe, Park Narodowy Gór Stołowych, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) informuje, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Nazwa i adres wykonawcy:
Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Krucza 5/11D
00-548 Warszawa
Oferta firmy otrzymała 100 pkt.
W przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę.
Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż ww. firma odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Umieszczono na tablicy ogłoszeń w dniu 28.07.2011 r.

 

 

                                                                                                          Dyrektor
Parku Narodowego Gór Stołowych
mgr inż. Janusz Korybo