Kudowa Zdrój, 20.04.2011 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym
              na: prace związane z wykonywaniem czynnej ochrony w ekosystemach leśnych w O.O. Szczeliniec i Bukowina.
 

I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Park  Narodowy Gór Stołowych
ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój

II. Osoby upoważnione do kontaktów:
Z-ca Dyrektora PNGS – Przemysław Zwaduch
Pracownicy Zespołu Ochrony Przyrody
W dniach urzędowania w godz. 8.00-15.00

III. Opis przedmiotu zamówienia

Całkowity zakres  prac obejmuje pozyskanie i zrywkę 5253 m3 drewna, przepracowanie 7567 roboczogodzin, korowanie drewna 200 m3, zabezpieczanie drewna pozostającego w ekosystemie do rozpadu 1500 m3, grodzenie upraw leśnych 3525 mb, remont kapitalny starych ogrodzeń 2174 mb, składanie gałęzi 3920 m3, transport materiałów leśnych – 56 godz.

IV. Nazwy i adresy wykonawców:
 
I część zamówienia O.O. Szczeliniec

Usługi Prac Leśnych
            Pośrednictwo w Sprzedaży Drewna
            Zbigniew Bogdanik
            57-330 Szczytna, ul. Batorów 22

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza  ze względu na kryterium ceny (100 pkt)

Pozostała firma biorące udział w tym postępowaniu tj.:

Firma P.H.U. DREW-BUD Klaudiusz Kula
             Ratno Dolne 36, 57 -420 Radków

Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2

 

II część zamówienia O.O.Bukowina

Postępowanie na tę część zamówienia  zostało unieważnione na podstawie art.93 ust.1 pkt.1

 

Umieszczono na tablicy ogłoszeń w  dniu 20.04.2011 r.

 

Dyrektor Parku Narodowego
Gór Stołowych
mgr inż. Janusz Korybo