Identyfikator: ZP/ZE.371.5.2012

Kudowa Zdrój 13.09.2012.

Tablica ogłoszeń/strona www

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
Dotyczy: POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na:
Modernizacja serwerowni Parku wraz z zakupem 2 serwerów z oprogramowaniem oraz urządzeń towarzyszących

  1. Zamawiający  Park Narodowy Gór Stołowych  Adres: ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych zwany dalej ustawą zawiadamia że jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 2 złożona przez :   SLASH sp. z o.o. ul. Żenczykowskiego 2C 00-707 Warszawa

Uzasadnienie wyboru: W jedynym kryterium – cena –oferta ww wykonawcy otrzymała 100 punktów. Oferta została wybrana ze względu na najniższą cenę.
Ponadto zamawiający przedstawia pozostałe oferty i przyznaną punktację.


Nr oferty

Nazwa wykonawcy i adres

Cena Brutto
w zł

Ilość punktów w kryterium cena

Łączna ilość punktów

1

NetCom
ul. Jarzębinowa 22/1
 53-120 Wrocław

44 914,68zł

84,94

84,94

2

 SLASHsp. z o.o. ul. Żenczykowskiego 2C 00-707 Warszawa

38 149,68zł

100

100

 

Zatwierdził:
Dyrektor PNGS
mgr inż. Janusz Korybo