Identyfikator:    ZP/DAC-371-2- 2013                  

                           Kudowa Zdrój  16.12..2013.
                                  
www.pngs.com.pl
tablica ogłoszeń

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
Dotyczy: POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na:
"Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu terenowego do siedziby PNGS"

                    
1. Zamawiający  Park Narodowy Gór Stołowych  Adres: ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych zwany dalej ustawą zawiadamia że jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1 złożona przez :

   NEOS Joanna Bagniuk ul. Niepodległości 38, 58-303 Wałbrzych


Uzasadnienie wyboru: W jedynym kryterium – cena –oferta ww wykonawcy otrzymała 100 punktów. Oferta została wybrana ze względu na najniższą cenę.
Była to jedyna oferta w ww. postępowaniu.

 

Kierownik Zamawiającego

Dyrektor PNGS

mgr inż. Janusz Korybo