Kudowa Zdrój 14.02.2013

ZO.371.1.2012/2013   

                         
Tablica ogłoszeń
Strona www.pngs.com.pl


                        ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
Dotyczy: POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na:
"Prace związane z wykonywaniem czynnej ochrony w ekosystemach leśnych PNGS w 2013 roku”    

CZĘŚĆ I OBWÓD OCHRONNY SZCZELINIEC

1. Zamawiający  Park Narodowy Gór Stołowych  Adres: ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych zwany dalej ustawą zawiadamia że jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 6 złożona przez :  Usługi Prac Leśnych; Pośrednictwo w Sprzedaży Drewna Zbigniew Bogdanik, 57-330 Szczytna ul. Batorów 22

Uzasadnienie wyboru: W jedynym kryterium – cena –oferta ww wykonawcy otrzymała 100 punktów. Oferta została wybrana ze względu na najniższą cenę.
Oferta ta była jedyną jaka wpłynęła na tą część zamówienia.


CZĘŚĆ II OBWÓD OCHRONNY CZERWONA WODA

2. Zamawiający  Park Narodowy Gór Stołowych  Adres: ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych zwany dalej ustawą zawiadamia że jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 4 złożona przez :  Usługi Prac Leśnych Kamila Mazur  Dolina 19.  57-340 Duszniki Zdrój
Uzasadnienie wyboru: W jedynym kryterium – cena –oferta ww wykonawcy otrzymała 100 punktów. Oferta została wybrana ze względu na najniższą cenę.   Ponadto zamawiający przedstawia pozostałe oferty i przyznaną punktację.


Nr oferty

Nazwa wykonawcy i adres

Ilość punktów w kryterium cena

1

P.H.U. "Drew-Bud" Klaudiusz Kula Ratno Dolne 36
 57-420 Radków

82,78

2

Firma Handlowo – Usługowa "JARDEC" Jarosław Dec
ul. Bobrownicka 66.  57-330 Szczytna

Odrzucona

3

Transport Drewna, Usługi Leśne "M&W-TRANS" Mariusz Wolff,  ul.Kopernika 20/6.  58-250 Pieszyce

90,01

4

Usługi Prac Leśnych Kamila Mazur  Dolina 19.  57-340 Duszniki Zdrój

100

5

Zakład Usług Leśnych Dawid Chaciński  Chwalisław 123.  57-250 Złoty Stok

Odrzucona

CZĘŚĆ III OBWÓD OCHRONNY BUKOWINA


3. Zamawiający  Park Narodowy Gór Stołowych  Adres: ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej ustawą zawiadamia że  na III część zamówienia wpłynęła tylko jedna oferta o numerze 7.  Wykonawca "Jodła" Zrywka drewna - Pilarstwo, Usługi Transportowe, Kupno – Sprzedaż Drewna Jan Baron. Jeleniów 14, 57-343 Lewin Kłodzki  w jedynym kryterium – cena – osiągnął maksymalną liczbę 100 punktów. Jednocześnie ze względu na to iż cena zawarta w tej ofercie przewyższała kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację tego zadania 

Zamawiający  Park Narodowy Gór Stołowych Adres: ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój działając na podstawie art.93 ustęp 1 punkt 4) ustawy PZP –  

UNIEWAŻNIA    III   CZĘŚĆ  POSTĘPOWANIA.

Uzasadnienie prawne:
zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie ze względu na to ,że cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:
Na część III postępowania złożono tylko jedną ofertę.  Kwota zaoferowana przez wykonawcę  przewyższa kwotę którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 

DYREKTOR
Parku Narodowego Gór Stołowych.
mgr inż. Janusz Korybo