Kudowa Zdrój  16.10.2013. 

Identyfikator: ZP/DR.371.1.2013                               
                                  
                                                                                                                     

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
Dotyczy: POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na:
"REMONT DROGI PPOŻ NR 2 NA TERENIE PNGS"            

  1. Zamawiający  Park Narodowy Gór Stołowych  Adres: ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych zwany dalej ustawą zawiadamia że jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1 złożona przez : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "SZCZYTNIK" ul.Kryształowa 12, 57-330 Szczytna

Uzasadnienie wyboru: W jedynym kryterium – cena –oferta ww wykonawcy otrzymała 100 punktów. Oferta została wybrana ze względu na najniższą cenę.
Była to jedyna oferta jaka wpłynęła w ww. postępowaniu.

 

Kierownik Zamawiającego

Dyrektor Parku  Narodowego Gór Stołowych
mgr inż.  Janusz Korybo