21/01/2017    S15    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Kudowa-Zdrój: Usługi leśnictwa

2017/S 015-023943

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)

Nazwa i adresy

Park Narodowy Gór Stołowych
Słoneczna 31
Kudowa-Zdrój
57-350
Polska
Osoba do kontaktów: Park Narodowy Gór Stołowych
Tel.: +48 748661436
E-mail: 
pngs@pngs.com.pl
Faks: +48 748662097
Kod NUTS: PL517

Adresy internetowe:

Główny adres: http://pngs.com.pl

I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.pngs.com.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:

Park Narodowy Gór Stołowych
Słoneczna 31
Kudowa-Zdrój
57-350
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Dyda
Tel.: +48 748661436
E-mail: 
pngs@pngs.com.pl
Faks: +48 748662097
Kod NUTS: PL517

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pngs.com.pl

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności

Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)

Nazwa:

Wykonanie prac związanych z czynną ochroną ekosystemów leśnych w PNGS w 2017 roku na terenie Obwodu Ochronnego Szczeliniec z opcją wykonywania takich samych prac w 2018 roku.

Numer referencyjny: ZP/1/ZO/U/2017/IIp

II.1.2)

Główny kod CPV

77200000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)

Krótki opis:

Krótki opis zamówienia lub zakupu:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z czynną ochroną ekosystemów leśnych w PNGS w 2017 roku na terenie Obwodu Ochronnego Szczeliniec z opcją ponownego wykonywania takich samych prac w 2018 roku.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

Wartość bez VAT: 1 005 635.04 PLN

II.1.6)

Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL517

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Park Narodowy Gór Stołowych – Obwód Ochronny Szczeliniec.

II.2.4)

Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z czynną ochroną ekosystemów leśnych w PNGS w 2017 roku na terenie Obwodu Ochronnego Szczeliniec z opcją ponownego wykonywania takich samych prac w 2018 roku.

Pozyskanie drewna planowego i przygodnego: 3453 m3

Zrywka: 3453 m3

Podwóz: 898 m3

Roboczogodziny: 7536,09rg

Korowanie drewna: 60 m3

Zabezpieczanie drewna pozost. w ekosyst.: 100 m3

Grodzenie upraw leśnych: 930 mb

Koszenie sadu – 1,35 ha

Transport materiałów – 95 godz

Opcja obejmuje wykonanie tych samych czynności w 2018 roku:

Pozyskanie drewna planowego i przygodnego: 3453 m3

Zrywka: 3453 m3

Podwóz: 898 m3

Roboczogodziny: 7536,09rg

Korowanie drewna: 60 m3

Zabezpieczanie drewna pozost. w ekosyst.: 100 m3

Grodzenie upraw leśnych: 930 mb

Koszenie sadu – 1,35 ha

Transport materiałów – 95 godz.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 419 014.60 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Opcja polega na powtórzeniu wykonania usługi prac leśnych na terenie PNGS w Obwodzie Ochronnym Szczeliniec w 2018 roku Zamawiający do 15.12.2017 roku na podstawie oceny wykonywania prac leśnych w 2017 roku oraz planów ochronnych na 2018 rok podejmie decyzję o skorzystaniu z prawa opcji.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Wartość zamówienia podstawowego do realizacji w 2017 roku wynosi: 419 014,60 PLN netto. Możliwość do 20 % z art. 67.ust 1. Termin wykonania zamówienia do 31.12.2017. W przypadku skorzystania z prawa opcji termin wykonania zamówienia to 31.12.2018.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)

Warunki udziału

III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)

Opis

IV.1.1)

Rodzaj procedury

Procedura otwarta

Procedura przyspieszona

Uzasadnienie:

W związku z przedłużającym się terminem zatwierdzenia planów ochrony Parku Narodowego Gór Stołowych i koniecznością wykonywania zabiegów ochronnych i innych czynności zgodnie z naturą zaistniała konieczność skrócenia czasu składania ofert. Jest to drugie postępowanie.

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 02/02/2017

Czas lokalny: 11:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert

Data: 02/02/2017

Czas lokalny: 11:30

Miejsce:

57-350 Kudowa Zdrój, ul. Słoneczna 31. sala audiowizualna nr 6.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Publiczne otwarcie ofert, mogą uczestniczyć wykonawcy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)

Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Po upływie 12 lub 24 miesięcy.

VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:

Termin realizacji zamówienia podstawowego: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2017, a w przypadku skorzystania z prawa opcji do 31.12.2018. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w artykule 67 ustęp 1 punkt 6 PZP w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego w wysokości

20 % zamówienia podstawowego. Dotyczy również opcji. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000 PLN. Sposoby i terminy wniesienia wadium zostały opisane w SIWZ. Zamawiający będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny ofertowej brutto.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: 
odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

W terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec

postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: 
odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

17/01/2017