03/01/2017    S1    - - Us逝gi - Og這szenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Kudowa-Zdrój: Us逝gi le郾ictwa

2017/S 001-000519

Og這szenie o zamówieniu

Us逝gi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiaj帷a

I.1)Nazwa i adresy
Park Narodowy Gór Sto這wych
S這neczna 31
Kudowa-Zdrój
57-350
Polska
Osoba do kontaktów: Park Narodowy Gór Sto這wych
Tel.: +48 748661436
E-mail: pngs@pngs.com.pl
Faks: +48 748662097
Kod NUTS: PL517

Adresy internetowe:

Gówny adres: http://pngs.com.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pe軟y i bezpo鈔edni dost瘼 do dokumentów zamówienia mo積a uzyska bezp豉tnie pod adresem: www.pngs.com.pl
Wi璚ej informacji mo積a uzyska pod adresem podanym powy瞠j
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przesy豉 na nast瘼uj帷y adres:
Park Narodowy Gór Sto這wych
S這neczna 31
Kudowa-Zdrój
57-350
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Dyda
Tel.: +48 748661436
E-mail: pngs@pngs.com.pl
Faks: +48 748662097
Kod NUTS: PL517

Adresy internetowe:

Gówny adres: www.pngs.com.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiaj帷ej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Gówny przedmiot dzia豉lno軼i
字odowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielko嗆 lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie prac zwi您anych z czynn ochron ekosystemów le郾ych w PNGS w 2017 roku na terenie Obwodu Ochronnego Szczeliniec, Czerwona Woda, Bukowina z opcj wykonywania takich samych prac w 2018 roku.

Numer referencyjny: ZP/1/ZO/U/2017
II.1.2)Gówny kod CPV
77200000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Us逝gi
II.1.4)Krótki opis:

Krótki opis zamówienia lub zakupu:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac zwi您anych z czynn ochron ekosystemów le郾ych w PNGS w 2017 roku na terenie Obwodu Ochronnego Szczeliniec; Obwodu Ochronnego Czerwona Woda; Obwodu Ochronnego Bukowina z opcj ponownego wykonywania takich samych prac w 2018 roku.

II.1.5)Szacunkowa ca趾owita warto嗆
Warto嗆 bez VAT: 2 804 151.44 PLN
II.1.6)Informacje o cz窷ciach
To zamówienie podzielone jest na cz窷ci: tak
Oferty mo積a sk豉da w odniesieniu do wszystkich cz窷ci
Maksymalna liczba cz窷ci, które mog zosta udzielone jednemu oferentowi: 3
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Cz窷 I – Obwód Ochronny Szczeliniec

Cz窷 nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000
II.2.3)Miejsce 鈍iadczenia us逝g
Kod NUTS: PL517
Gówne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Park Narodowy Gór Sto這wych Obwód Ochronny Szczeliniec.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac zwi您anych z czynn ochron ekosystemów le郾ych w PNGS w 2017 roku na terenie Obwodu Ochronnego Szczeliniec z opcj ponownego wykonywania takich samych prac w 2018 roku.

Pozyskanie drewna planowego i przygodnego: 3 453 m3

Zrywka: 3 453 m3

Podwóz: 898 m3

Roboczogodziny: 7 536,09rg

Korowanie drewna: 60 m3

Zabezpieczanie drewna pozost. w ekosyst.: 100 m3

Grodzenie upraw le郾ych: 930 mb

Koszenie sadu – 1,35 ha

Transport materiaów – 95 godz

Opcja obejmuje wykonanie tych samych czynno軼i w 2018 roku:

Pozyskanie drewna planowego i przygodnego: 3 453 m3

Zrywka: 3 453 m3

Podwóz: 898 m3

Roboczogodziny: 7 536,09rg

Korowanie drewna: 60 m3

Zabezpieczanie drewna pozost. w ekosyst.: 100 m3

Grodzenie upraw le郾ych: 930 mb

Koszenie sadu – 1,35 ha

Transport materiaów – 95 godz.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria s wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa warto嗆
Warto嗆 bez VAT: 1 005 635.04 PLN
II.2.7)Okres obowi您ywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesi帷ach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza si sk豉danie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Opcja polega na powtórzeniu wykonania us逝gi prac le郾ych na terenie PNGS w 2018 roku Zamawiaj帷y do 15.12.2017 roku na podstawie oceny wykonywania prac le郾ych w 2017 roku oraz planów ochronnych na 2018 rok podejmie decyzj o skorzystaniu z prawa opcji.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze 鈔odków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Warto嗆 zamówienia podstawowego do realizacji w 2017 roku wynosi: 419 014,60 PLN netto. Termin wykonania zamówienia do 31.12.2017. W przypadku skorzystania z prawa opcji termin wykonania zamówienia to 31.12.2018.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Cz窷 II – Obwód Ochronny Czerwona Woda

Cz窷 nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000
II.2.3)Miejsce 鈍iadczenia us逝g
Kod NUTS: PL517
Gówne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Park Narodowy Gór Sto這wych Obwód Ochronny Czerwona Woda.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac zwi您anych z czynn ochron ekosystemów le郾ych w PNGS w 2017 roku na terenie Obwodu Ochronnego Czerwona Woda z opcj ponownego wykonywania takich samych prac w 2018 roku.

Pozyskanie drewna planowego i przygodnego: 3 031 m3

Zrywka: 3 031 m3

Roboczogodziny: 8 254,83 rg

Korowanie drewna: 100 m3

Zabezp. drewna pozost. w ekosyst. : 150 m3

Grodzenie upraw: 800 mb

Transport materiaów – 68 godz.

OPCJA do wykonania w 2018 roku:

Pozyskanie drewna planowego i przygodnego: 3 031 m3

Zrywka: 3 031 m3

Roboczogodziny: 8 254,83 rg

Korowanie drewna: 100 m3

Zabezp. drewna pozost. w ekosyst. : 150 m3

Grodzenie upraw: 800 mb

Transport materiaów – 68 godz.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria s wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa warto嗆
Warto嗆 bez VAT: 922 012.32 PLN
II.2.7)Okres obowi您ywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesi帷ach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza si sk豉danie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Opcja polega na powtórzeniu wykonania us逝gi prac le郾ych na terenie PNGS w 2018 roku Zamawiaj帷y do 15.12.2017 roku na podstawie oceny wykonywania prac le郾ych w 2017 roku oraz planów ochronnych na 2018 rok podejmie decyzj o skorzystaniu z prawa opcji.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze 鈔odków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Warto嗆 zamówienia podstawowego do realizacji w 2017 roku wynosi: 384 171,80 PLN netto.. Termin wykonania zamówienia do 31.12.2017. W przypadku skorzystania z prawa opcji termin wykonania zamówienia to 31.12.2018.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Cz窷 III – Obwód Ochronny Bukowina

Cz窷 nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000
II.2.3)Miejsce 鈍iadczenia us逝g
Kod NUTS: PL517
Gówne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Park Narodowy Gór Sto這wych Obwód Ochronny Bukowina.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac zwi您anych z czynn ochron ekosystemów le郾ych w PNGS w 2017 roku na terenie Obwodu Ochronnego Bukowina z opcj ponownego wykonywania takich samych prac w 2018 roku.

Pozyskanie drewna planowego i przygodnego: 3 600 m3

Zrywka: 3 600 m3

Roboczogodzin: 6 402,78 rg

Korowanie drewna: 100 m3

Zabezpieczanie drewna pozost. w ekosyst.: 100 m3

Koszenie sadu – 4,98 ha

Transport materiaów – 97 godz.

OPCJA do wykonania w 2018 roku:

Pozyskanie drewna planowego i przygodnego: 3 600 m3

Zrywka: 3 600 m3

Roboczogodzin: 6 402,78 rg

Korowanie drewna: 100 m3

Zabezpieczanie drewna pozost. w ekosyst.: 100 m3

Koszenie sadu – 4,98 ha

Transport materiaów – 97 godz.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria s wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa warto嗆
Warto嗆 bez VAT: 913 864.08 PLN
II.2.7)Okres obowi您ywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesi帷ach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza si sk豉danie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Opcja polega na powtórzeniu wykonania us逝gi prac le郾ych na terenie PNGS w 2018 roku Zamawiaj帷y do 15.12.2017 roku na podstawie oceny wykonywania prac le郾ych w 2017 roku oraz planów ochronnych na 2018 rok podejmie decyzj o skorzystaniu z prawa opcji.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze 鈔odków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Warto嗆 zamówienia podstawowego do realizacji w 2017 roku wynosi: 380 776,70 PLN netto.. Termin wykonania zamówienia do 31.12.2017. W przypadku skorzystania z prawa opcji termin wykonania zamówienia to 31.12.2018.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udzia逝
III.1.1)Zdolno嗆 do prowadzenia dzia豉lno軼i zawodowej, w tym wymogi zwi您ane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiaj帷y nie stawia szczególnych warunków.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolno嗆 techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrze穎nych
III.2)Warunki dotycz帷e zamówienia
III.2.1)Informacje dotycz帷e okre郵onego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

W zwi您ku z przed逝瘸j帷ym si terminem zatwierdzenia planów ochrony Parku Narodowego Gór Sto這wych i konieczno軼i wykonywania zabiegów ochronnych i innych czynno軼i zgodnie z natur zaistnia豉 konieczno嗆 skrócenia czasu sk豉dania ofert.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwi您a lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie rz康owych (GPA)
Zamówienie jest obj皻e Porozumieniem w sprawie zamówie rz康owych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycz帷a przedmiotowego post瘼owania
IV.2.2)Termin sk豉dania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia逝
Data: 16/01/2017
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wys豉nia zaprosze do sk豉dania ofert lub do udzia逝 wybranym kandydatom
IV.2.4)J瞛yki, w których mo積a sporz康za oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent b璠zie zwi您any ofert
Okres w miesi帷ach: 2 (od ustalonej daty sk豉dania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/01/2017
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

57-350 Kudowa Zdrój, ul. S這neczna 31. sala audiowizualna nr 6.

Informacje o osobach upowa積ionych i procedurze otwarcia:

Publiczne otwarcie ofert, mog uczestniczy wykonawcy.

Sekcja VI: Informacje uzupe軟iaj帷e

VI.1)Informacje o powtarzaj帷ym si charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzaj帷ym si: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych og這sze:

Po up造wie 12 lub 24 miesi璚y.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Termin realizacji zamówienia podstawowego: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2017, a w przypadku skorzystania z prawa opcji do 31.12.2018. Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie zamówie o których mowa w artykule 67 ust瘼 1 punkt 6 PZP w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego w wysoko軼i

20 % zamówienia podstawowego. Dotyczy równie opcji.

VI.4)Procedury odwo豉wcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwo豉wcze
Krajowa Izba Odwo豉wcza
ul. Post瘼u 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Sk豉danie odwo豉
Dok豉dne informacje na temat terminów sk豉dania odwo豉:

W terminie 10 dni od dnia przes豉nia informacji o czynno軼i zamawiaj帷ego stanowi帷ej podstaw jego wniesienia – je瞠li zosta造 przes豉ne w sposób okre郵ony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – je瞠li zosta造 przes豉ne w inny sposób. Odwo豉nie wobec tre軼i og這szenia o zamówieniu, a tak瞠 wobec

postanowie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi si w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji og這szenia w Dzienniku Urz璠owym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

VI.4.4)毒ód這, gdzie mo積a uzyska informacje na temat sk豉dania odwo豉
Krajowa Izba Odwo豉wcza
ul. Post瘼u 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wys豉nia niniejszego og這szenia:
30/12/2016

Specyfikacja Istotnych Warunk闚 Zam闚ienia

Za陰cznik 1 - Opis przedmiotu zam闚ienia - cz窷 I

Za陰cznik 1 - Opis przedmiotu zam闚ienia - cz窷 II

Za陰cznik 1 - Opis przedmiotu zam闚ienia - cz窷 III

Za陰cznik 2 - Oferta - cz窷 I

Za陰cznik 2 - Oferta - cz窷 II

Za陰cznik 2 - Oferta - cz窷 III

Za陰cznik 3 - edytowalna wersja formularza JEDZ

Za陰cznik 4 do SIWZ

Za陰cznik 5 do SIWZ

Za陰cznik 6 do SIWZ

Za陰cznik 7 do SIWZ

  Kierownik Zamawiaj帷ego

mgr in. Bartosz Ma貫k