Dotyczy: ZP/DR/4RB//2016

Kudowa Zdrój  03.10.2016
                                                                                                         

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
Dotyczy: POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  NA
MODERNIZACJA DROGI PPOŻ NA TERENIE PNGS O.O.CZERWONA WODA  oddz.66 i 67 etap II

  1. Zamawiający  Park Narodowy Gór Stołowych  Adres: ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych zwany dalej ustawą zawiadamia że jako najkorzystniejsza została wybrana oferta  złożona przez : Skład Opałowy Obrót Metalami Żelaznymi, Irena Biernacik,  ul. Fabryczna 12,  57-350 Kudowa Zdrój

   Poniżej wykaz ofert i punktacja przyznana w każdym kryterium.


Nr oferty

Nazwa oferenta

Cena
Kwota brutto

Termin realizacji

Gwarancja

Termin płatności

Punkty łącznie

1

Skład Opałowy Obrót Metalami Żelaznymi, Irena Biernacik,  ul. Fabryczna 12,  57-350 Kudowa Zdrój

60

0

0

10

70

  1. Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów - NIE DOTYCZY
  2. Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów, -
  3. Informacja o unieważnieniu postępowania - NIE DOTYCZY

                                                                                    

Kierownik Zamawiającego
mgr inż. Janusz Korybo