Informacja z otwarcia ofert.
Zgodnie z artykułem 86 punkt 5 PZP.

Identyfikator: : ZP/DR/4/RB/2016  

Nazwa zadania: MODERNIZACJA DROGI PPOŻ NA TERENIE PNGS O.O.CZERWONA WODA  oddz.66 i 67 etap II

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 29.09.2016. o godzinie 11.30.

1). Park Narodowy Gór Stołowych jako Zamawiający informuje, iż na realizację zadania o nazwie: MODERNIZACJA DROGI PPOŻ NA TERENIE PNGS O.O.CZERWONA WODA  oddz.66 i 67 etap II zamierza przeznaczyć środki finansowe w wysokości netto 378 049,00zł,  tj. 90 596,00 euro, brutto 465 000,00 zł, tj. 111 433,00  euro.
2). W terminie złożono jedną ofertę następującego wykonawcy” Skład Opałowy Obrót Metalami Żelaznymi, Irena Biernacik,  ul. Fabryczna 12,  57-350 Kudowa Zdrój.
3). Odczytano następujące dane ofertowe:


Nr oferty

Nazwa oferenta

Cena
Kwota brutto

Termin realizacji

Gwarancja

Termin płatności

1

Skład Opałowy Obrót Metalami Żelaznymi, Irena Biernacik, 

ul. Fabryczna 12, 

57-350 Kudowa Zdrój.

456 074,49

Czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt cztery złote 49/100gr

30.11.2016

24 miesiące

21 dni

Równocześnie przypominamy o konieczności złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej w ciągu 3 dni.                                                                                        

 

Sekretarz Komisji Przetargowej
Piotr Dyda