Dotyczy: ZP/DU/3/D//2016

Kudowa Zdrój  23.08.2016
                                                                                                         

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
Dotyczy: POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  NA
Dostawa i montaż w terenie systemów urządzeń monitorujących ruch turystyczny w otwartych przestrzeniach – 35 szt

  1. Zamawiający  Park Narodowy Gór Stołowych  Adres: ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych zwany dalej ustawą zawiadamia że jako najkorzystniejsza została wybrana oferta  złożona przez : " AMRECO  Jacek Duda, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 6/26   31-234 Kraków”.       

Poniżej wykaz ofert i punktacja przyznana w każdym kryterium.


Nr oferty

Nazwa oferenta

Cena
Kwota brutto

Termin realizacji

Gwarancja

Język aplikacji do odczytu

Język aplikacji do analiz

Punkty łącznie

1

AMRECO
Jacek Duda,
ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 6/26
31-234 Kraków

60

6

10

3

3

82

  1. Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów - NIE DOTYCZY
  2. Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów, -
  3. Informacja o unieważnieniu postępowania - NIE DOTYCZY

                                                                                                                          
                                                                                             

Kierownik Zamawiającego
mgr inż. Janusz Korybo