SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Ochrona Błędnych Skał przez budowę infrastruktury turystycznej - Budowa małej infrastruktury turystycznej na parkingu przy Błędnych Skałach.  Oznaczenie sprawy: ZP/DU/2/RB/2015        

 

Kudowa Zdrój 25.03.2015.

 

Do wszystkich wykonawców

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie i rozmieszczenie drogowskazów przy szlakach turystycznych”   ZP/DU/3/D/2015

Sprostowanie do treści SIWZ z dnia 18.03.2015.

Zamawiający informuje, że, w treści SIWZ w rozdziale XII punkcie 1 i 3 pojawił się błędny zapis.
1.Ofertę należy złożyć w terminie do 31.03.2015 do godziny 11.00..............

3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.03.2015. o godzinie 11.30............

POWINNO BYĆ:
1.Ofertę należy złożyć w terminie do 30.03.2015 do godziny 11.00..............

3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.03.2015. o godzinie 11.30...........

Ponieważ w treści ogłoszeń zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych, oraz na stronie Zamawiającego www.pngs.com.pl oraz na tablicy ogłoszeń podane daty składania ofert były prawidłowe (to znaczy 30.03.2015.) Zamawiający nie zamierza przedłużać terminu składania ofert który dla tego postępowania upływa w dniu 30.03.2015 o godzinie 09:00.  

Sporządził sekretarz komisji  przetargowej,

specjalista do spraw zamówień publicznych 

Piotr Dyda