Kudowa Zdrój  21.04.2015


                                                                                                                       tablica ogłoszeń,
 strona internetowa: pngs.com.pl 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  NA


Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu kombivan do siedziby Parku Narodowego Gór Stołowych

  1. Zamawiający  Park Narodowy Gór Stołowych  Adres: ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój działając na podstawie art. 93 ust.1 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych zwany dalej ustawą zawiadamia że postępowanie zostało unieważnione.

Uzasadnienie prawne:
Artykuł 93 punkt 1 podpunkt 1) ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W tym postępowaniu do upływu terminu składania ofert to jest do dnia 17.04.2015 do godziny 09.00. nie wpłynęła żadna oferta

 

 

Dyrektor Parku  Narodowego Gór Stołowych

mgr inż.  Janusz Korybo