Dotyczy:  ZP/DR/8/RB/2015

Kudowa Zdrój  01.10.2015

www.pngs.com.pl

 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

Dotyczy: POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  NA

Remont modernizacyjny drogi ppoż.Obw.Ochr.Bukowina Oddz.115

  1. Zamawiający  Park Narodowy Gór Stołowych  Adres: ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych zwany dalej ustawą zawiadamia że jako najkorzystniejsza została wybrana oferta  złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe SZCZYTNIK ul. Kryształowa 12 , 57-330 SZCZYTNA:    Uzasadnienie wyboru: W kryterium cena plus okres gwarancji  – oferta ta osiągnęła największą liczbę punktów.

 

Zamawiający przedstawia wszystkie oferty i przyznaną punktację.


Nr oferty

Nazwa oferenta

Punkty w kryterium cena

Punkty w kryterium Okres gwarancji

Łączna ilość Punktów

1

DAR-KOP Firma Usługowo Handlowa Dariusz Chrobociński, ul. Wiejska 59 Wambierzyce
57-420 Radków

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

2

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe SZCZYTNIK ul. Kryształowa 12 , 57-330 SZCZYTNA

90 pkt

4,80 pkt

94,8 pkt

                                                                                                                                                     
                                                                              

 

Kierownik Zamawiającego
                                       Dyrektor Parku  Narodowego Gór Stołowych

mgr inż.  Janusz Korybo