Identyfikator:   ZP/DR/15/RB/2014

Kudowa Zdrój  16.09.2014

Strona www.pngs.com.pl

tablica ogłoszeń w siedzibie PNGS

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
Dotyczy: POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na:
  Modernizacja drogi asfaltowej PNGS ppoż.nr 2 ZP/DR/15/RB/2014


Zamawiający  Park Narodowy Gór Stołowych  Adres: ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych zwany dalej ustawą zawiadamia że jako najkorzystniejsza została wybrana oferta  złożona przez :  

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  “Szczytnik”   ul. Kryształowa 12            57-330 Szczytna.


Uzasadnienie wyboru: W jedynym kryterium – cena –oferta ww wykonawcy otrzymała 100 punktów. Oferta została wybrana ze względu na najniższą cenę.
Ponadto zamawiający przedstawia  ofertę i przyznaną punktację.

 


Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Cena brutto zł.

Ilość punktów

1

Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  “Szczytnik”
Ul.Kryształowa 12
57-330 Szczytna

 

757702,2

 

100

                       

Kierownik Zamawiającego
                                       Dyrektor Parku  Narodowego Gór Stołowych

mgr inż.  Janusz Korybo