Identyfikator:   ZP/DR/14/RB/2014

Kudowa Zdrój  16.09.2014

www.pngs.com.pl
tablica ogłoszeń w siedzibie PNGS

 

           
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
Dotyczy: POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na:
 Remont drogi przeciwpożarowej na terenie PNGS Obw.Ochr.Czerwona Woda ZP/DR/14/RB/2014


 Zamawiający  Park Narodowy Gór Stołowych  Adres: ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych zwany dalej ustawą zawiadamia że jako najkorzystniejsza została wybrana oferta  złożona przez :  Skład Opałowy Obrót Metalami Żelaznymi  Irena Biernacik Ul.Fabryczna 12. 57-350 Kudowa Zdró
Uzasadnienie wyboru: W jedynym kryterium – cena –oferta ww wykonawcy otrzymała 100 punktów. Oferta została wybrana ze względu na najniższą cenę.
Ponadto zamawiający przedstawia  oferty i przyznaną punktację.


Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Cena brutto zł.

Ilość punktów

1

Skład Opałowy Obrót Metalami Żelaznymi
Irena Biernacik
Ul.Fabryczna 12
57-350 Kudowa Zdrój

 
 363 616,49

 

100,00

2

    FABER
S.Pawlik, M.Pawlik spółka jawna ul.Cukrownicza 8
57- 200 Ząbkowice Ślaskie

 

   478 994,08

 

 75,91

3

Budosprzęt-Wałbrzych Sp. z o.o.
ul.Sportowa 11
58-305 Wałbrzych

 

  490 338,16

 

74,15

4

Lasy Państwowe
Zakład Usług Leśnych we Wrocławiu
51-171 Wrocław
Ul. Czajkowskiego 11/13

 

   678  817,79

 

53,56

5

Pracownia Projektowa
“ARCO”;
57-402 Nowa Ruda
Oś.Woj.Polskiego  11/29

 

383 803,42

 

94,74

                                                                                             

Kierownik Zamawiającego
                                       Dyrektor Parku  Narodowego Gór Stołowych

mgr inż.  Janusz Korybo