Identyfikator:   ZP/ZD/8/U/2014

Kudowa Zdrój  07.05.2014


                       
Tablica ogłoszeń oraz
www.pngs.com.pl

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
Dotyczy: POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na:


            Badania drzewostanów PNGS w oparciu o stałe powierzchnie kołowe.              
 Zamawiający  Park Narodowy Gór Stołowych  Adres: ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych zwany dalej ustawą zawiadamia że jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 2  złożona przez :

TAXUS UL sp. z o. o.  ul. Płomyka 56A 02-491 Warszawa
Uzasadnienie wyboru: W jedynym kryterium – cena –oferta ww wykonawcy otrzymała 100 punktów. Oferta została wybrana ze względu na najniższą cenę.
Ponadto zamawiający przedstawia pozostałe oferty i przyznaną punktację.


Nr Oferty

Nazwa Oferenta

Ilość Punktów

1

KRAMEKO sp. z o. o.
ul. Mazowiecka 108
30-023 Kraków

84,49

2

TAXUS UL sp. z o. o.
 ul. Płomyka 56A
02-491 Warszawa

100

3

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
ul. Piastowska 9
49-300 Brzeg

58,49

 

Kierownik Zamawiającego
                                       Dyrektor Parku  Narodowego Gór Stołowych

mgr inż.  Janusz Korybo