Identyfikator:    ZP/DAC/4/D/2014 

Kudowa Zdrój  31.01.2014.
                                  
Tablica Ogłoszeń na
stronie www.pngs.com.pl

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

Dotyczy:  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa paliw płynnych do służbowych środków transportu PNGS z zapewnieniem bezgotówkowego rozliczania transakcji

  1. Zamawiający  Park Narodowy Gór Stołowych  Adres: ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych zwany dalej ustawą zawiadamia że jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr  nr 1, wykonawcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe Marketingowe "ROYAL" Aleksander Rojek 57-350 Kudowa Zdrój ul. Fabryczna 12      

    Uzasadnienie wyboru: W jedynym kryterium – cena –oferta ww wykonawcy otrzymała 100 punktów. Oferta została wybrana ze względu na najniższą cenę.

                                                                                              Kierownik Zamawiającego
                                       Dyrektor Parku  Narodowego Gór Stołowych

mgr inż.  Janusz Korybo