Dotyczy: ZP/DAC/12/D/2014

Kudowa Zdrój 28.05.2014.

strona www.pngs.com.pl

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

Dotyczy: POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na:
           

Zakup i dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów terenowych do siedziby PNGS”                   

Zamawiający  Park Narodowy Gór Stołowych  Adres: ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych zwany dalej ustawą zawiadamia że jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1  złożona przez : CONCEPT Sp. z o.o. 43-300 Bielsko-Biała Al. gen. W. Andersa.
Uzasadnienie wyboru: W jedynym kryterium – cena –oferta ww wykonawcy otrzymała 100 punktów. Oferta została wybrana ze względu na najniższą cenę.
Poniżej  Zamawiający przedstawia  przyznaną punktację.

 

 Nr oferty

 

Nazwa firmy/oferenta

 

Kwota brutto(w zł.)

 

Liczba punktów

1

CONCEPT Sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała
Al. gen. W. Andersa

132 594,00 zł

100

 

Podpisał
Kierownik Zamawiającego
mgr inż. Janusz Korybo