ZP/DU/7/U/2014

Kudowa Zdrój,  21.03.2014 roku

Obsługa punktów sprzedaży biletów wstępu na obiekty:

Szczeliniec Wielki i Błędne Skały w okresie 2 lat

 

Zmiana treści SIWZ

Informujemy iż na podstawie art.38 ust.4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dokonaliśmy następującej zmiany w treści SIWZ”
Zmiany dotyczą punktu 2 i 3.
Było
”2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza powierzenia przez Wykonawcę usługi będącej przedmiotem zamówienia podwykonawcom.

Po zmianie
   2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  3. Zamawiający  dopuszcza powierzenie przez Wykonawcę usługi będącej przedmiotem zamówienia podwykonawcom.
3a.  Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b,PZP w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.PZP.


Zmiana treści SIWZ nie powoduje zmiany treści ogłoszenia ani zmiany terminu składania ofert.


Kierownik Zamawiającego

Dyrektor PNGS

mgr inż. Janusz Korybo