ZP/DU/7/U/2014

Kudowa Zdrój  03.04.2014

www.pngs.com.pl

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
Dotyczy: POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na:
            Obsługa punktów sprzedaży biletów wstępu na
obiekty: Szczeliniec Wielki i Błędne Skały w okresie 2 lat


 Zamawiający  Park Narodowy Gór Stołowych  Adres: ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych zwany dalej ustawą zawiadamia że jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 3  złożona przez :


EKOMA HANDEL USŁUGI Marcin Sznajder   57-350 Kudowa Zdrój Karłów 6A.


Uzasadnienie wyboru: W jedynym kryterium – cena –oferta ww wykonawcy otrzymała 100 punktów. Oferta została wybrana ze względu na najniższą cenę.
Ponadto zamawiający przedstawia pozostałe oferty i przyznaną punktację.


Lp

 Nr oferty

Nazwa firmy/oferenta

Ilość punktów

 

1.

1

Konsorcjum – CEZBUD Cezariusz Hekiert NARTORAMA Sp. Z O. O.
Zieleniec 136
57-340 Duszniki Zdrój

78,6

 

2.

2

WIN SPORT KINGA GRYGIEL
Zieleniec 67
57-340 Duszniki Zdrój

82,56

3

3

EKOMA HANDEL USŁUGI Marcin Sznajder
57-350 Kudowa Zdrój
Karłów 6A

100

 


Kierownik Zamawiającego

Dyrektor PNGS

mgr inż. Janusz Korybo