ZP/DAC/6/D/2014-2 

Kudowa Zdrój  25.03.2014
   

Strona internetowa:  www.pngs.com.pl

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
Dotyczy: POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na:
            Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu kombi do siedziby Parku Narodowego Gór Stołowych   


Zamawiający  Park Narodowy Gór Stołowych  Adres: ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych zwany dalej ustawą zawiadamia że jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1  złożona przez : INTER AUTO Sp. Z o.o. Sp.K. ul. Jasnogórska 62 31-358 Kraków
Uzasadnienie wyboru: W jedynym kryterium – cena –oferta ww wykonawcy otrzymała 100 punktów. Oferta została wybrana ze względu na najniższą cenę.
Ponadto zamawiający przedstawia pozostałe oferty i przyznaną punktację.


Lp

 Nr oferty

Nazwa firmy/oferenta

Liczba punktów

 

1.

1

INTER AUTO Sp. Z o.o. Sp.K.
ul. Jasnogórska 62
31-358 Kraków

100

 

2.

2

Centrum TMT Sp.J.
ul. Świdnicka 151
58-200 Dzierżoniów

93,54

 

Podpisał
Kierownik Zamawiającego
mgr inż. Janusz Korybo