ZP/DU/11/U/2014

 

     Kudowa Zdrój  16.05.2014

tablica ogłoszeń w siedzibie
www.pngs.com.pl

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
Dotyczy: POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na:
            Polana YMCA    

                
Zamawiający  Park Narodowy Gór Stołowych  Adres: ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych zwany dalej ustawą zawiadamia że jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 4  złożona przez : Usługi Projektowe i Inwestycyjne Michał Michaś ul. Buczka 11a 57-350 Kudowa Zdrój


Uzasadnienie wyboru: W jedynym kryterium – cena –oferta ww wykonawcy otrzymała 100 punktów. Oferta została wybrana ze względu na najniższą cenę.


Ponadto zamawiający przedstawia pozostałe oferty i przyznaną punktację.


Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Ilość punktów

1

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCO" 57-402 NOWA RUDA,
OŚ.WOJSKA POLSKIEGO 11/29

Nie dotyczy

2

USŁUGI PROJEKTOWE I INWESTYCYJNE ZBIGNIEW CISŁO
ul. Szkolna 16/2
57-350 Kudowa Zdrój

Nie dotyczy

3

Pracownia Projektowa Maksymiliana  Gutfreunda,
ul. Sprzymierzonych 5/2
57-340 Duszniki Zdrój

Nie dotyczy

4

Usługi Projektowe i Inwestycyjne Michał Michaś
ul. Buczka 11a
57-350 Kudowa Zdrój

100

 

Podpisał
Kierownik Zamawiającego
mgr inż. Janusz Korybo