RPO

Identyfikator:   ZP//1/U/2014

            Kudowa Zdrój  20.03.2014
                                                                                                         

www.pngs.com.pl

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
Dotyczy: POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO naPrace związane z wykonywaniem czynnej ochrony w ekosystemach leśnych PNGS w 2014 roku
CZĘŚĆ I – OBWÓD OCHRONNY SZCZELINIEC

  1. Zamawiający  Park Narodowy Gór Stołowych  Adres: ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych zwany dalej ustawą zawiadamia że jako najkorzystniejsza została wybrana oferta  złożona przez :

Zbigniew Bogdanik Usługi Prac Leśnych Pośrednictwo w Sprzedaży Drewna 57-330 Szczytna ul. Batorów 22
Uzasadnienie wyboru: W jedynym kryterium – cena –oferta ww wykonawcy otrzymała 100 punktów. Oferta została wybrana ze względu na najniższą cenę.
Ponadto zamawiający przedstawia pozostałe oferty i przyznaną punktację.


Lp

Nazwa wykonawcy

Ilość punktów

1

Dalpinex  Biber Damian 34-370 Rycerka Dolna 281C

Nie dotyczy

2

Zbigniew Bogdanik Usługi Prac Leśnych Pośrednictwo w Sprzedaży Drewna 57-330 Szczytna ul. Batorów 22

100

                                              

 

Kierownik Zamawiającego
                                       Dyrektor Parku  Narodowego Gór Stołowych

mgr inż.  Janusz Korybo