SZCZELINIEC nr 4. Wydawnictwo PNGS. Kudowa Zdrój 2000. SPIS TREŚCI:
	
	1. Maria Baranowska - Janota.
		PODSTAWY METODYCZNE I MERYTORYCZNE OPRACOWANIA OPERATU
		ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO........................................ str. 3
	2. Maria Baranowska - Janota, Jan Kraczek.
		OPERAT GENERALNY PODSTAWY METODYCZNE................................... str. 19
	3. Zbigniew Jakubiec.
		PODSTAWY MERYTORYCZNE I METODYCZNE
		OPRACOWANIA OPERATU OCHRONY FAUNY...................................... str. 31
	4. Krzysztof Świerkosz.
		OCHRONA FLORY W PLANACH OCHRONY PARKÓW
		NARODOWYCH I REZERWATÓW................................................ str. 43
	5. Kazimierz Zarzycki.
		ZASADY OCHRONY I OPRACOWANIA OPERATU
		OCHRONY LĄDOWYCH EKOSYSTEMÓW NIELEŚNYCH................................ str. 55
	6. Stanisław Miścicki.
		PROBLEMY SPORZĄDZANIA PLANU OCHRONY
		EKOSYSTEMÓW LEŚNYCH PARKU NARODOWEGO................................... str. 87
	7. Stanisław Miścicki.
		MONITORING ODDZIAŁYWANIA JELENIOWATYCH
		NA ODNOWIENIE LASU - CZĘŚĆ PLANU OCHRONY
		GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO......................................... str. 99
	8. Michał Paweł Mierzejewski.
		OPERAT PRZYRODY NIEOŻYWIONEJ W PLANIE
		OCHRONY PARKU NARODOWEGO............................................... str. 113
	9. Anna Hillbricht - Ilkowska.
        EKOSYSTEMY WODNE I ICH PRZYRODA W PLANACH
		OCHRONY PARKÓW NARODOWYCH: ZAŁOŻENIA,
		REALIZACJA, POTRZEBY................................................... str. 121
	10. Wojciech Jankowski, Halina Liberacka.
        INWENTARYZACJA PRZYRODNICZA
		I PLANY OCHRONY REZERWATÓW............................................. str. 137
	11. Piotr Wężyk.
		TECHNIKI GEOMATYCZNE W PLANIE OCHRONY
		GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO......................................... str. 153
	12. Tadeusz J. Chmielewski.
		BADANIA STRUKTURY EKOLOGICZNEJ KRAJOBRAZU
		JAKO NAUKOWA PODSTAWA ZINTEGROWANEGO
		PLANOWANIA OCHRONY PARKÓW NARODOWYCH................................... str. 169
	13. Piotr Ilnicki.
		ZASADY ORGANIZACJI PRODUKCJI ROLNEJ
		W WIELKOPOLSKIM PARKU NARODOWYM I JEGO OTULINIE........................ str. 193
	14. Halina Klimczak.
		ANALIZA ROZKAŁADÓW PRZESTRZENNYCH OBSZARÓW
		ZALESIONYCH W WYNIKU SUKCESJI NATURALNEJ
		Z WYKORZYSTANIEM ZDJĘĆ LOTNICZYCH...................................... str. 205
	15. Dorota Matuszewska.
		ASPEKT SPOŁECZNY W BADANIACH NAD
		PRZESTRZENNYM ZAGOSPODAROWANIEM TURYSTYCZNYM
		PARKÓW NARODOWYCH I ICH OTOCZENIA...................................... str. 221
	16. Roman Zielony.
		OCHRONA PRZYRODY W EKOSYSTEMACH LEŚNYCH
		NA TLE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI LEŚNEJ.................................. str. 237
	17. Paweł Czarnota, Jan Loch, Piotr Wężyk.
		WALORYZACJA PRZYRODNICZA EKOSYSTEMÓW
		LEŚNYCH GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO
		JAKO KRYTERIUM PRZESTRZENNEGO PODZIAŁU
		PRZYJĘTYCH KATEGORII OCHRONY........................................... str. 247
	18. Wojciech Różański.
		INWENTARYZACJA ROŚLINNOŚCI RUNA NA PODSTAWIE
		SYSTEMATYCZNEGO SPOSPBU ZBIORU DANYCH.................................. str. 255
	19. Paweł Pawlaczyk.
		METODY GEOBOTANICZNE W PLANOWANIU OCHRONY
		LEŚNYCH OBIEKTÓW I OBSZARÓW CHRONIONYCH................................ str. 271
	20. Paweł Pawlaczyk, Katarzyna Woźniak
		PLANOWANIE STRATEGICZNE W PLANACH OCHRONY.............................. str. 283
	21. Iwona Wróbel.
		EKOSYSTEMY NIELEŚNE PIENIŃSKIEGO
		PARKU NARODOWEGO - PRAKTYCZNA REALIZACJA
		PLANU OCHRONY NA LATA 1989-1998........................................ str. 293
	22. Zbigniew Żurek.
		OCENA ODDZIAŁYWAŃ DRAPIEŻNIK - JELENIOWATE - LAS
		JAKO PODSTAWA DO PRZYGOTOWANIA W PLANIE OCHRONY
		GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO DZIAŁAŃ INTERWENCYJNYCH, 
		ORAZ WYBRANE ASPEKTY ICH PROWADZENIA................................... str. 305
	23. Jan Loch, Wojciech Różański, Janusz Tomasiewicz
		ZAŁOŻENIA I STRATEGIA OCHRONY BIERNEJ I CZYNNEJ
		W GORCZAŃSKIM PARKU NARODOWYM.......................................... str. 313
	24. Krystyna Przybylska.
		PLAN OCHRONY EKOSYSTEMÓW LEŚNYCH
		UWAGI DO ZASAD SPORZĄDZANIA PLANU...................................... str. 329
	25. Janusz Bańkowski, Józef Kampa, Roman Smoliński
		SPORZĄDZANIE MAPY NUMERYCZNEJ
		W PLANIE OCHRONY PARKU NARODOWEGO...................................... str. 335
	26. Adam Bogacz
		WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE GLEB
		ORGANICZNYCH PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH............................ str. 345
	27. Cezary Kabała, Leszek Szerszeń, Justyna Drozdowska.
		PRZESTRZENNE I PROFILOWE ROZMIESZCZENIE OŁOWIU
		W GLEBACH PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH............................... str. 347
	28. Marek Kloss, Sławomir Żurek
		WALORY PRZYRODNICZE, BUDOWA STRATYGRAFICZNA I HISTROIA
		ROZWOJU TORFOWISKA W REZERWACIE "BIAŁE ŁUGI"........................... str. 349
	29. Dorota Kawałko.
		WŁAŚCIWOŚCI SORPCYJNE GLEB LEŚNYCH I UŻYTKOWANYCH
		ROLNICZO WYTWORZONYCH Z RÓŻNYCH SKAŁ MACIERZYSTYCH
		NA TERENIE ŚLĘŻAŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO........................... str. 351
	30. Dorota Kawałko.
		ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI ORGANICZNEJ I AZOTU OGÓLNEGO
		W GLEBACH WYTWORZONYCH Z RÓŹNYCH SKAŁ MACIERZYSTYCH
		NA TERENIE ŚLĘŻAŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO .......................... str. 353
	31. Małgorzata Krasuska.
		INWENTARYZACJA PODSZYTU
		W WIGIERSKIM PARKU NARODOWYM........................................... str. 355
	32. Leszek Kucharski, Marek Kloss.
		WALORYZACJA ROŚLINNOŚCI REZERWATÓW
		"JEZIORO SIEDMIU WYSP", "BAJORY"
		I "KAŁECKIE BŁOTA" NA POJEZIERZU MAZURSKIM............................. str. 359
	33. Henryk Kuświk, Andrzej Brzeg, Paweł Urbański, Małgorzata Wyrzykiewicz-Raszewska
		INWENTARYZACJA PRZYRODNICZA GMIN
		JAKO ŚRODEK ROZPOZNAWANIA OBIEKTÓW
		GODNYCH OBJĘCIA OCHRONĄ PRAWNĄ......................................... str. 363
	34. Wanda Pańczuk, Wojciech Antkowiak.
		TRUDNA DROGA OD INWENTARYZACJI DO FAKTYCZNEJ
		OCHRONY CENNYCH OBIEKTÓW PRZYRODNICZYCH................................ str. 367
	35. Roman Smoliński, Paweł Szczepaniak.
		SYSTEMY INFORMATYCZNE W REALIZACJI PLANU OCHRONY
		ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO...................................... str. 371
	36. Katarzyna Szopka
		ODCZYNNIKI I WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE GLEB
		LEŚNYCH WYTWORZONYCH Z PIASKOWCÓW NA TERENIE
		PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH......................................... str. 373
	37. Katarzyna Szopka
		ZAWARTOŚĆ SIARKI W GLEBACH WYTWORZONYCH
		Z PIASKOWCÓW NA TERENIE PARKU NARODOWEGO
		GÓR STOŁOWYCH.......................................................... str. 375
	38. Katarzyna Szopka
		ZAWARTOŚĆ FORM PRZYSWAJALNYCH FOSFORU,
		MAGNEZU I POTASU W KWAŚNYCH GLEBACH
		LEŚNYCH WYTWORZONYCH Z PIASKOWCÓW NA TERENIE
		PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH......................................... str. 377
	39. Anna Świercz
		STUDIA GLEBOZNAWCZE W OTULINIE
		REZERWATU LEŚNO - TORFOWISKOWEGO
		"BIAŁE ŁUGI" W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM..................................... str. 379
	40. Wężyk P., Chwistek K., Czarnota P., Loch J., Tomasiewicz J.
		MAPY NUMERYCZNE W PLANIE OCHRONY
		GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO......................................... str. 381